dr Ewa Klebba

Starszy wykładowca

Pełnione funkcje:

- - Pełnomocnik Dziekana ds. pomocy materialnej studentom na WNGiG

Kontakt:


pokój - L 308
tel. - (061) 829 62 20
e-mail - ewamar@amu.edu.pl
dyżur - wtorek: 11.30-13.00

Dydaktyka:


- Podstawy turystyki i rekreacji
- Metody badań geografii turyzmu
- Geografia turyzmu
- Geografia współczesnych konfliktów
- Ćwiczenia terenowe Wielkopolska
- Ćwiczenia terenowe - Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy
- Ćwiczenia terenowe "Przewodnictwo po obiektach i ośrodkach turystycznych"

Publikacje:


- Klebba E., Matykowski R., 1987, Analiza rozkładu przestrzennego obiektów metodą kwadratów. Sprawozdania PTPN za rok 1985, nr 104, Komisja Geograficzno- geologiczna, Poznań, s. 34-38
- Klebba E., 1987, zastosowanie metod analizy układów punktowych do charakterystyki rozmieszczenia młynów w regionie wrzesińskim. Sprawozdania PTPN za rok 1985, nr 104, Komisja Geograficzno – Geologiczna, Poznań s. 38-43.
- Klebba E., 1988., Zróżnicowanie poziomu życia gminy Brenna. Sprawozdania PTPN za rok 1987, nr 106, komisja Geograficzno-Geologiczna, Poznań, s. 127 -131.
- Klebba E., 1990., Analiza rozwoju sieci obiektów turystyczno- wypoczynkowych Zakopanego w latach 1925- 1985. Sprawozdania PTPN za rok 1988, Komisja Geograficzno- Geologiczna, Poznań, s. 47 -51.
- Klebba E., Matykowski R., Tobolska A., Kaczmarek T., 1993, Warunki mieszkaniowe miejskich osiedli substandardowych miasta Poznania i Gniezna, Kronika Miasta Poznania, nr 1-2, s. 294 -317.
- Klebba E., Tobolska A., 1995, Kierunki przemian usług w Rabce w latach 1988 -, 1993, Sprawozdania Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego PTPN za lata 1991 – 1994, nr 109, cz. 2 Poznań, s. 149- 151
- Klebba E., Matykowski., 1995, Warunki mieszkaniowe w osiedlu substanstandardowym „Wolność” w Poznaniu, Sprawozdania Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego PTPN za lata 1991-1994, nr 109, cz 2, Poznań, s. 90-93.
- Klebba E., 1995, Wpływ dojazdów do pracy na kształtowanie się poziomu życia ludności wsi województwa poznańskiego, Prace Komisji Geograficzno- Geologicznej PTPN, tom 23, Wydawnictwo PTPN.Poznań
- Klebba E., 1998, Poziom życia ludności w województwie gorzowskim jako wyznacznik kierunków rozwoju społeczno – gospodarczego /w:/ Uwarunkowania i kierunki rozwoju społeczno – gospodarczego województwa gorzowskiego. T. 1. Struktury i procesy /red/ Gruchman B., Parysek J.J., Walk F., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, s. 207-246.
- Klebba E., 2007, Walory turystyczne pogranicza reliktowego Wielkopolski, [w , J.Schmidt i R.Matykowski /red./ :] Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych. Awel. Poznań, s.107- 130.
- Klebba Ewa, Zajadacz A.,2007 - Turystyka i rekreacja w badaniach naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Folia Turistica
- Klebba E., 2008 – Zasoby społeczno-ekonomiczne. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom II. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red). Wydawnictwo Naukowe UAM..Poznań
- Klebba E., 2008 - Zagospodarowanie turystyczne gminy Zbąszyń. [W:] Uwarunkowania rozwoju turystyki. Tom II. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, Młynarczyk Z., Zajadacz A., (red). Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań