Egzamin licencjacki

Zasady ukończenia studiów I stopnia (licencjackich)

1. Studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim, który jest podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Zgodnie z Regulaminem studiów UAM §67 warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:

  • zaliczenie wszystkich semestrów studiów I stopnia,
  • napisanie pracy licencjackiej i uzyskanie pozytywnych ocen tej pracy

2. Egzamin licencjacki przeprowadzany jest zgodnie z zapisami w Regulaminie studiów UAM §66-§72

3. Termin egzaminu oraz skład komisji przeprowadzającej egzamin wyznacza dziekan WNGiG na wniosek promotora. Egzamin licencjacki powinien odbyć się nie później niż do końca czerwca w danym roku akademickim

4. Student przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego zobowiązany jest do wprowadzenia pracy do systemu APD oraz przejścia procedury jej oceny, zgodnie Zarządzeniem Nr 157/2013/2014 Rektora UAM z dnia 28.XI.2013 r. - szczegółowe informacje na temat tej procedury znajdują się na stronie internetowej WNGiG oraz zostaną omówione na seminariach licencjackich

5. Propozycje problematyki prac licencjackich wraz z nazwiskami promotorów zostaną przedstawione studentom do wyboru nie później niż w maju na II roku studiów, przez dyrektorów ds. dydaktycznych instytutów prowadzących poszczególne kierunki, a zapisy do grup seminaryjnych będą prowadzić opiekunowie lat.

6. Nie później niż na początku ostatniego semestru studiów przedstawiony zostanie także zestaw zagadnień do egzaminu licencjackiego, zarówno na seminariach licencjackich, jak i na stronach internetowych Wydziału.

7. Przed wydaniem dyplomu licencjackiego student jest zobowiązany do spełnienia wymagań formalnych (m.in. złożenie zdjęć, opłat za dyplom, obiegówki), szczegółowo przedstawionych na stronie internetowej wydziału lub po zasięgnięciu informacji ustnej w dziekanacie.


Więcej szczegółów w dokumentach na stronie WNGiG:
Informacja dla studentów III roku na temat procedury uzyskania dyplomu licencjackiego
Zagadnienia na egzamin licencjacki 2017/2018