Studia magisterskie (II stopnia)

Studia magisterskie trwają 2 lata (4 semestry). Podstawą do przyjęcia kandydata na studia jest wynik egzaminu maturalnego według kryteriów określonych na dany rok akademicki. Aby ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie nie jest koniecznie zdanie matury z geografii, aczkolwiek wiedza z tej dziedziny jest niewątpliwie istotna w toku nauki. Możliwe jest podjęcie nauki zarówno w trybie dziennym (stacjonarnym), jak i zaocznym (niestacjonarnym).

Ten etap nauki kończy się nadaniem tytułu zawodowego magistra. Podstawą do tego jest przygotowanie i obrona pracy licencjackiej, pisanej pod opieką wybranego promotora. W porównaniu do pracy licencjackiej rozprawa magisterska z reguły obejmuje zagadnienia bardziej zaawansowane oraz wymaga znacznie bardziej rozwiniętego warsztatu. Doskonale przygotowanie zapewniają trwające wszystkie cztery semestry seminaria i pracownie magisterskie. Najlepsi spośród naszych magistrantów regularnie biorą udział w wydziałowych, miejskich i wojewódzkich konkursach prac.

Absolwent dysponuje rozszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzą oraz umiejętnościami umożliwiającymi prowadzenie samodzielnej działalności menedżerskiej w dziedzinie turystyki i rekreacji. Jest przygotowany do podejmowania decyzji, kreatywnego rozwiązywania problemów w sferze turystyki i rekreacji oraz zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi. Posiada umiejętność współpracy z ludźmi i kierowania zespołami ludzkimi.

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) obowiązuje czesne płatne za każdy semestr. Od roku akademickiego 2017/18 czesne zostało obniżone na studiach zaocznych licencjackich i magisterskich i wynosi jedynie 1500zł za semestr, dodatkowo z możliwością rozłożenia na raty. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.