Egzamin magisterski

Informacje dla studentów ostatniego roku

Zgodnie z Zarządzeniem nr 157/2013/2014 Rektora UAM w Poznaniu, student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do:

1. Złożenia jednego egzemplarza pracy dyplomowej w wersji drukowanej przeznaczonego do teczki akt osobowych studenta w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w miękkiej oprawie. Rada wydziału może zobowiązać studenta do złożenia dwóch dodatkowych egzemplarz pracy dyplomowej w wersji wydrukowanej przeznaczonych dla promotora i recenzenta.

2. Złożenia oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną.

3. Wprowadzenia do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD):

 • tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim,
 • streszczenia pracy w języku polskim i języku angielskim,
 • słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim,
 • wersji elektronicznej pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)).

4. Pracę należy złożyć/zarejestrować w Dziekanacie minimum tydzień przed obroną. W dniu złożenia/zarejestrowania pracy należy ją również wprowadzić w wersji elektronicznej do systemu APD.

5. Praca dyplomowa oprócz streszczenia w języku polskim powinna zawierać również streszczenie w języku angielskim.

6. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi zawierać obowiązkowo następujące elementy:

 • pełną nazwę Uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej/instytutu/katedry/zakładu,
 • rodzaj pracy dyplomowej (licencjacka/inżynierska/magisterska),
 • kierunek i specjalność studiów,
 • tytuł pracy dyplomowej (w języku polskim i angielskim),
 • imię (imiona) i nazwisko autora pracy dyplomowej,
 • numer albumu,
 • tytuł/stopień naukowy, imię (imiona) i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora),
 • rok, w którym praca dyplomowa została przygotowana.

7. Do dnia egzaminu dyplomowego należy dodatkowo dostarczyć do Dziekanatu:

 • 4 zdjęcia o wymiarach 6.5 cm x 4,5 cm,
 • jeżeli student chce otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim - dodatkowo 2 zdjęcia oraz wniosek do dziekana o wydanie owego odpisu,
 • dowód wpłaty za dyplom w wysokości 60,00 zł (odpis dyplomu w języku angielskim dodatkowo płatny 40,00 zł),
 • kartę obiegową ze wszystkimi wpisami (również od promotora).Przydatne linki


Dostęp do systemu APD
Szczegółowy opis procedury
Pełna treść zarządzenia JM Rektora
Przykładowe strony tytułowe prac dyplomowych
Zasady pisania pracy magisterskiej
Szczegółowy opis procedury


Pliki do pobrania


Oświadczenie do pracy magisterskiej

Zaświadczenie o udostępnienie materiałów

Obiegówka