Program stażowy Dobry Start

O projekcie

Projekt DOBRY START to autorski program stażowy zapewniający efektywne i trwałe rezultaty. W wyniku współpracy UAM, pracodawców i studentów powstały cztery ścieżki realizacji staży spójne z efektami kształcenia na kierunku TiR, potrzebami pracodawców i gospodarki. Dzięki 3-miesięcznym stażom praktycznym realizowanym przy merytorycznym wsparciu OSP i KN zostanie zapewniony wysoki poziom ich jakości, uczestnicy podniosą poziom oczekiwanych przez pracodawców kompetencji, co ułatwi im start na rynku pracy i da możliwość uzyskania trwałego zatrudnienia.

Realizacja projektu została przewidziana na okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. W tym czasie zorganizowane zostaną staże dla 140 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt "DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM", nr POWR.03.01.00-00-S161/15, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet III "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju", Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

Celem głównym projektu jest wyposażenie studentów w kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawców branży turystycznej i ułatwiające im wejście na rynek pracy. Projekt DOBRY START wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wyrażanemu przez pracodawców, jak i oczekiwaniom samych studentów.


Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji w ramach działań uczelni wspartych z EFS
 • Podniesienie kompetencji interpersonalnych kluczowych w branży turystycznej
 • Nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przygotowujących do pracy w branży turystycznej tj. krajowych i międzynarodowych hotelach, biurach podróży, firmach eventowych, instytucjach kulturalnych i jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania pracodawców branży turystycznej

Wymienione cele zostaną osiągnięte poprzez realizację wysokiej jakości program stażowy stworzony w oparciu o zalecenia Rady w sprawie ram jakości staży z uwzględnieniem doświadczeń pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji UAM z realizacji praktyk zawodowych i współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

 1. Specjalista ds. Turystyki i Zakwaterowania: krajowe staże w hotelach i biurach podróży
 2. Event Manager: krajowe staże w firmach eventowych i instytucjach kultury
 3. Specjalista ds. Turystyki Regionalnej: krajowe staże w jednostkach administracji wspierających turystykę
 4. Specjalista ds. Turystyki i Zakwaterowania na rynku europejskim: staże poza granicami Polski


Rekrutacja

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3-miesieczne staże (min, 120 godzin miesięcznie), płatne (2000 zł/m-c) w całości ze środków projektu dla 140 studentów KTiR na WNGiG dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia (70 osób/rok).
Rekrutacja będzie otwarta, powszechna i zgodna z zasadą równości i niedyskryminacji.


Schemat rekrutacji:

 • zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie wypełnionego formularzu rekrutacyjnego do Biura Projektu w terminie:
  • I tura 2015/2016 - 17-31.05.2016
  • II tura 2016/2017 - listopad/grudzień
 • w przypadku osób ubiegających się o staż zagraniczny nastąpi weryfikacja kompetencji językowych na podstawie testu (część pisemna i ustna) Biuro Projektu znajduje się w Katedrze Turystyki i Rekreacji, pokój L310


Kryteria rekrutacji:

 • parytet płci - projekt zakłada wsparcie dla mężczyzn w zawodzie, parytet ich uczestnictwa wynosi 40%
 • średnia z ostatniego roku studiów: 3,0 (1 pkt), 3,5 (2 pkt), 4,0 (3 pkt.), 4,5 (4 pkt.), 4,5 (5 pkt.)
 • członkowstwo w kole naukowym, samorządzie studentów, organizacji studenckiej (2 pkt.)
 • orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt.)
 • Przy równej liczbie punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń


Harmonogram staży