Przegląd specjalności

Studia licencjackie

Profil ogólny
Turystyka kulturowa
Hotelarstwo i turystyka zdrowotna
Rekreacja ruchowa
Zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowaych
Zarządzanie eventami

Studia magisterskie

Profil ogólny
Turystyka międzynarodowa
Turystyka dostępna
Zarządzanie w turystyce
Technologie informacyjne i komunikacyjne w turystyce

Studia licencjackie


Profil ogólny

Profil ogólny oznacza w rzeczywistości brak specjalności i realizowanie podstawowego programu kierunku Turystyka i Rekreacja. Jest on polecany osobom, które są zainteresowane jak najszerszym spektrum wiedzy i nie chcą podejmować wyboru na tym etapie. Profil ogólny jest najbardziej akademicki w swojej formie i treści, w doskonały sposób łączący wiedzę naukową z umiejętnościami praktycznymi. Podobnie jak każda specjalizacja zawiera w programie bogaty pakiet ćwiczeń terenowych i praktyk zawodowych.


Turystyka kulturowa

Specjalność Turystyka Kulturowa łączy szeroką wiedzę na temat dorobku kultury materialnej oraz duchowej człowieka ze znajomością zagadnień przyrodniczych, społecznych oraz ekonomiczno-prawnych. Szeroka wiedza humanistyczna stanowi podstawę merytoryczną dla zrozumienia zasad kształtowania i rozwoju różnych typów turystyki kulturowej: archeologicznej, muzealnej, literacko-filmowej, pielgrzymkowej i religijnej, eventowej czy militarno-fortyfikacyjnej i innych. Istotnym elementem programu jest poznanie szeregu zagadnień związanych z zarządzaniem instytucjami kultury, promocją dziedzictwa kulturowego, ochroną zabytków czy tworzeniem produktów turystycznych w oparciu o dziedzictwo historyczne.


Hotelarstwo i turystyka zdrowotna

Specjalność Hotelarstwo i turystyka zdrowotna powstała w odpowiedzi na bieżące potrzeby szybko rosnącego rynku. Studia dostarczają wiedzy i kompetencji na temat przygotowania i realizacji oferty obiektów noclegowych świadczących usługi zdrowotne (Wellness, Spa, uzdrowiska) oraz obiektów gastronomicznych. Program studiów został rozszerzony o szereg przedmiotów przygotowujących do profesjonalnego zarządzanie obiektem hotelarskim. Szczególną nowość stanowią natomiast zagadnienia związane z co raz popularniejszą turystyką kulinarną oraz z promocją regionalnego dziedzictwa kulinarnego.


Rekreacja ruchowa

Program specjalności skupia się na zagadnieniach z zakresu planowania oraz prowadzenia rekreacji ruchowej dla wszelkich grup wiekowych i w zróżnicowanych warunkach. Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w charakterze managera lub animatora sportowego w różnych typach obiektów: hotelach, klubach fitness, klubach sportowych, świetlicach i domach kultury. Szczególny nacisk położony został na organizacyjną stronę imprez sportowych i rekreacyjnych - od półkolonii po duży event sportowy.


Zarządzanie bezpieczeństwem turystów w sytuacjach kryzysowych

Bezpieczeństwo grup turystycznych, szczególnie przebywających na obszarach podwyższonego ryzyka jest obecnie jednym z głównych wyzwań przed jakimi stoi branża turystyczna. Program nauczania na tej specjalności obejmuje dodatkowe zagadnienia z zakresu geografii regionów zapalnych, kulturoznawstwa, psychologii, prawa międzynarodowego i wojskowości. Absolwent będzie przygotowany zarówno do bezpośredniej opieki nad grupami turystów, jak i do podejmowania interwencji w sytuacji wystąpienia klęski żywiołowej, konfliktu zbrojnego lub aktu terroru. W ramach studiów znajdują się podstawy znajomości języka arabskiego.


Zarządzanie eventami

Niezwykle pojemne pojęcie eventu oznacza w gruncie rzeczy dynamicznie rozwijająca się gałąź biznesu z pogranicza turystyki, rekreacji i rozrywki. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę, która pozwoli im w przyszłości profesjonalnie planować, organizować i zarządzać dowolnym eventem - od konferencji po imprezę masową. Program poszerzono m.in. o zagadnienia związane z zarządzaniem, prowadzeniem negocjacji czy elastycznym planowaniem.


Studia magisterskie


Profil ogólny

Profil ogólny oznacza w rzeczywistości brak specjalności i realizowanie podstawowego programu kierunku Turystyka i Rekreacja. Jest on polecany osobom, które są zainteresowane jak najszerszym spektrum wiedzy i nie chcą podejmować wyboru na tym etapie. Profil ogólny jest najbardziej akademicki w swojej formie i treści, w doskonały sposób łączący wiedzę naukową z umiejętnościami praktycznymi. Podobnie jak każda specjalizacja zawiera w programie bogaty pakiet ćwiczeń terenowych i praktyk zawodowych.


Turystyka międzynarodowa

Turystyka Międzynarodowa to specjalność, której program skupia się na przygotowaniu absolwentów do obsługi i planowania międzynarodowego ruchu turystycznego. Wybór tego kierunku pozwala zapoznać się z istotnymi dla turystyki aspektami prawa międzynarodowego, zasadami nawiązywania kontaktów międzykulturowych, a zwłaszcza regułami kompleksowego planowania transgranicznych imprez turystycznych. Program obejmuje również ćwiczenia terenowe w trakcie których studenci projektują i realizują własną wycieczkę międzynarodową.


Turystyka dostępna

Stworzenie specjalizacji Turystyka Dostępna (Accessible Tourism) ma na celu przygotować grunt pod szersze otwarcie branży turystycznej na indywidualne potrzeby m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością (np. ruchową, wzrokową, słuchową), rodzin z dziećmi. Absolwent studiów posiada kompetencje kluczowe dla prawidłowego przygotowania oferty oraz obsługi tych grup, jest świadom ich potrzeb oraz ograniczeń i wie w jaki sposób je przezwyciężyć. Program obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych dostępności do obiektów i usług turystycznych, zarządzania turystyką oraz tworzenia systemu informacji turystycznej z wykorzystaniem technologii multimedialnych. Integralnym elementem jest także poznanie podstaw języka migowego.


Zarządzanie w turystyce

Specjalność Zarzadzanie w Turystyce ma na celu kształcenie profesjonalistów w dziedzinie planowania rozwoju funkcji turystycznych, tworzenia nowych produktów, kształtowania oferty oraz przygotowywania planów i strategii w różnych skalach przestrzennych i czasowych. Absolwenci są gruntownie przygotowani do podjęcia pracy w administracji samorządowej, organizacjach branżowych, jak i w sektorze przedsiębiorstw. Studenci poznają zagadnienia związane m.in. z pozyskiwaniem funduszy na rozwój, budowaniem sieci współpracy (klastrów) czy wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji.


Technologie komunikacyjne i informacyjne w turystyce (ICT)

Jedna z najbardziej innowacyjnych specjalności, dzięki której studenci zdobywają wiedzę i kompetencje przygotowujące do kreowania i wykorzystywania nowoczesnych narzędzi, które pozwalają przenieść biznes turystyczny na nowe platformy. Absolwent studiów będzie specjalistą w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych oraz planowania kampanii promocyjnych w Internecie i innych mediach. Dobór przedmiotów pozwala na profesjonalne zarządzanie procesami tworzenia witryn internetowych, portali, aplikacji mobilnych oraz multimediów wykorzystywanych w branży turystycznej.