Program stażowy Dobry Start

O projekcie

Projekt DOBRY START to autorski program stażowy zapewniający efektywne i trwałe rezultaty. W wyniku współpracy UAM, pracodawców i studentów powstały cztery ścieżki realizacji staży spójne z efektami kształcenia na kierunku TiR, potrzebami pracodawców i gospodarki. Dzięki 3-miesięcznym stażom praktycznym realizowanym przy merytorycznym wsparciu OSP i KN zostanie zapewniony wysoki poziom ich jakości, uczestnicy podniosą poziom oczekiwanych przez pracodawców kompetencji, co ułatwi im start na rynku pracy i da możliwość uzyskania trwałego zatrudnienia.

Realizacja projektu została przewidziana na okres od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. W tym czasie zorganizowane zostaną staże dla 140 studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekt "DOBRY START: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyki WNGiG UAM", nr POWR.03.01.00-00-S161/15, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet III "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju", Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

Celem głównym projektu jest wyposażenie studentów w kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawców branży turystycznej i ułatwiające im wejście na rynek pracy. Projekt DOBRY START wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wyrażanemu przez pracodawców, jak i oczekiwaniom samych studentów.


Cele szczegółowe:

  • Podniesienie kompetencji w ramach działań uczelni wspartych z EFS
  • Podniesienie kompetencji interpersonalnych kluczowych w branży turystycznej
  • Nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przygotowujących do pracy w branży turystycznej tj. krajowych i międzynarodowych hotelach, biurach podróży, firmach eventowych, instytucjach kulturalnych i jednostkach samorządu terytorialnego
  • Zdobycie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania pracodawców branży turystycznej

Wymienione cele zostaną osiągnięte poprzez realizację wysokiej jakości program stażowy stworzony w oparciu o zalecenia Rady w sprawie ram jakości staży z uwzględnieniem doświadczeń pracowników Katedry Turystyki i Rekreacji UAM z realizacji praktyk zawodowych i współpracy z pracodawcami.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

  • Specjalista ds. Turystyki i Zakwaterowania: krajowe staże w hotelach i biurach podróży
  • Event Manager: krajowe staże w firmach eventowych i instytucjach kultury
  • Specjalista ds. Turystyki Regionalnej: krajowe staże w jednostkach administracji wspierających turystykę
  • Specjalista ds. Turystyki i Zakwaterowania na rynku europejskim: staże poza granicami Polski