Program stażowy Dobry Start

O projekcie

Projekt DOBRY START II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów Katedry Turystyk WNGiG UAM, nr POWR.03.01.00-00-S172/15, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Priorytet III "Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju", Działanie 3.1 "Kompetencje w szkolnictwie wyższym".

Celem głównym projektu jest wyposażenie 120 studentów w kompetencje odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 października 2019 r.


Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji w ramach działań uczelni wspartych z EFS
 • Podniesienie kompetencji interpersonalnych kluczowych w branży turystycznej
 • Nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego przygotowujących do pracy w branży turystycznej tj. krajowych i międzynarodowych hotelach, biurach podróży, firmach eventowych, instytucjach kulturalnych i jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zdobycie wiedzy na temat sposobu funkcjonowania pracodawców branży turystycznej

Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku uczestnictwa ww. grupy studentów w PROGRAMIE STAŻOWYM, ułatwiającym im wejście na rynek pracy poprzez:

 • WYSOKĄ JAKOŚĆ udzielanego wsparcia dzięki jego realizacji
 • 3 MIESIĘCZNY CZAS TRWANIA STAŻY, w wymiarze 160h/m-c
 • poznanie SPECYFIKI PRACY I FUNCJONOWANIA PRACODAWCÓW BRANŻY w tym m.in. rozumienia ich misji, wizji i celów działania oraz standardu obsługi klienta
 • uzupełnienie posiadanej wiedzy teoretycznej o UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE i DOŚWIADCZENIE, przygotowujące do pracy w branżach: hotelarskiej i turystycznej, eventowej i rekreacyjnej, instytucjach rządowych i pozarządowych
 • udoskonalenie KOMPETENCJI INTERPERSONALNYCH niezbędnych przy pracy w ww branżach

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania:

 • Krajowe staże praktyczne w podmiotach z branży hotelarskiej i turystycznej
 • Krajowe staże praktyczne w podmiotach z branży eventowej i rekreacyjnej
 • Krajowe staże praktyczne w organizacjach rządowych i pozarządowych.