prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz

Profesor

Pełnione funkcje:

- Członek Wydziałowego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
- Przewodnicząca Rady Programowej Kierunku: Turystyka i Rekreacja
- Członek Rady Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
- Zastępca Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, sekcja Geografii Turyzmu
https://ptgeo.org.pl/towarzystwo/komisje-problemowe/
- Ekspert, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Pogram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
http://www.ncbr.gov.pl/baza-ekspertow/wykaz-kandydatow-na-ekspertow-poir/
- Redaktor Serii – Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace
http://turystyka.amu.edu.pl/studiaiprace.html
- Editorial Board – World Journal of Behavioral Science
http://www.synchropublisher.com/journals/general/world-journal-of-behavioral-science/editorial-board

Kontakt:


pokój - L 317
tel. - (061) 829 61 30
e-mail - alina@amu.edu.pl
dyżur - środa: 1000 – 1200

Problematyka badawcza:


- potencjał turystyczny miast i regionów,
- turystyka dostępna /accessible tourism/ dla osób niepełnosprawnych
- media społecznościowe w turystyce

Dydaktyka:


- Planowanie turystyczne
- Obsługa turystów z niepełnosprawnością
- Ochrona przyrody i kształtowanie środowiska
- Turystyka społeczna
- Laboratorium magisterskie
- Seminarium magisterskie
- Seminarium doktoranckie
- Ćwiczenia terenowe - Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy

Publikacje: