Koła i organizacje naukowe

Studenckie Koło Naukowe Geografów działa od roku akademickiego 1922/23. W 50 rocznicę swojego istnienia przyjęło za patrona swojego pierwszego opiekuna prof. Stanisława Pawłowskiego.

Praca koła opiera się na działalności w ramach sekcji, które odpowiadają satrukturze Wydziału. Sekcje prowadzą działalność w zakresie poznawania metod badawczych, formułowania i podejmowania określonych problemów naukowych, oraz inną działalność poznawczą.

Strona internetowa SKNGSekcja Turystyki i Rekreacji wchodzi w skład Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. S. Pawłowskiego UAM. Powstała w 2001 roku co było związane z utworzeniem się kierunku Turystyka i Rekreacja na WNGiG UAM.

Sekcja zajmuje się:
 • problematyką rozpoznawania i oceny zasobów i walorów turystycznych,
 • wpływem turystyki na środowisko geograficzne i przyrodnicze,
 • natężeniem ruchu turystycznego,
 • zagadnieniem rozwoju zagospodarowania turystycznego,
 • analizą preferencji turystycznych,
 • a także badaniem sposobów spędzania wolnego czasu.

  Opiekunem naukowym jest dr Anna Przybylska. Członkowie sekcji realizują projekty naukowe, prezentują wyniki swoich badań podczas konferencji oraz publikują je w czasopismach naukowych. Organizują pokazy slajdów z wypraw, rajdy terenowe i konkursy geograficzne, a latem uczestniczą w obozach naukowo-badawczych SKNG organizowanych na Wyspie Wolin.
  Regularnie biorą też udział w Nocy Naukowców i Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki i innych wydarzeniach popularnonaukowych.

  Kierownikiem Sekcji jest Monika Molińska - III rok kierunku Turystyka i Rekreacja • European Geaography Association for students and young geographers

  Strona internetowa  Koło Naukowe
  Studencka Grupa Badawcza (SGB)
  Koło Naukowe Studencka Grupa Badawcza (SGB)
  Działa przy Zakładzie Centrum Turystyki i Rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu.

  Celami SGB jest odkrywanie nowych przestrzeni i destynacji turystycznych w Polsce i poza jej granicami, prowadzenie badań związanych z ruchem turystycznym i najnowszymi trendami w turystyce. Koło Naukowe dla realizacji swoich celów organizuje szereg projektów terenowych i stacjonarnych (wyjazdy badawcze, sympozja naukowe).

  Przewodniczącym SGB jest Michał Kaczmarek, student I roku Turystyki i Rekreacji, studia II stopnia, a opiekunem naukowym dr Grzegorz Borkowski.