dr Magdalena Kugiejko

Adiunkt

Pełnione funcje:

- opiekun I roku studiów stacjonarnych magisterskich Turystyka i Rekreacja

- pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami - specjalista ds. obsługi systemu SL2014 - opiekun naukowy studenckiego projektu GEOpraktyki

Kontakt:


pokój - L 309
tel. - (061) 829 62 19
e-mail - kugiejko@amu.edu.pl
dyżur - wtorek, 13.30-14.30
środa, 12.00-13.00


Problematyka badawcza:


- turystyka szkolna
- aktywność turystyczna i rekreacyjna dzieci i młodzieży

Dydaktyka:


- Geografia eventu
- Pozyskwianie zleceń
- Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
- Efektywność eventów
- Przedsiębiorczość w turystyce

Publikacje:


Publikacje naukowe - lista A MNiSW
- Tomczyk A., Kendzierski S, Kugiejko M., Pilguj, 2018, Termal Conditions in the summer season on the Polish coast of the Baltic Sea in 1955-2015, Időjárás - Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service (OMSZ) (przyjęty do druku)

Publikacje naukowe - lista B MNiSW
- Kugiejko M., 2014, Tourist activity among students in Poznan, New trends in Tourism Research a polish perspective, Portugal by GITUR - Tourism Research Group of Polytechnic Institute of Leiria, 218-234
- Kugiejko M., 2015, A profesional skill set of a teacher and university lecturer in relation to the causes and prevention of job burnout, Problems of education in the 21st century, Lithuania, 40-51
- Kugiejko M., Susło J., 2015, Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie, Turystyka Kulturowa, Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań, 55-69
- Kugiejko M., 2016, Forests - the greatest gift of nature educational program - environmental education in the field, rozdział [w:] 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. Nano, Bio and Green-Technologies for Sustainable Future. Conference Proceedings Volume I., s.439-444
- Kugiejko M., Granda-Pinan A., 2017, The importance of organising and conducting tourism instruction in early childhood and school education based on the example of the CEIP Villa Romana in Spain [w:] International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 4/2, s.153-157

Publikacje naukowe - rozdziały w monografiach
- Kugiejko M., 2015, Znaczenie turystyki i krajoznawstwa w edukacji szkolnej - na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, . [w:] P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, , IGiGP UJ, Kraków 2015, 131-149
- Kugiejko M., 2015, Biografia turystyczna studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, Badania nad turystyką jeden cel, różne podejścia- Warsztaty z Geografii Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, UJ, Lódź s.65-75
- Kugiejko M., 2014, Aktywność turystyczna poznańskich studentów Turystyki i Rekreacji, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki, Seria Turystyka i Rekreacja Studia i Prace, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 107-119
- Kugiejko M., 2015 Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego, ZN Ekonomiczne Problemy Turystyki, Szczecin
- Kugiejko M., 2016, Warunki rozwoju turystyki jeździeckiej na terenie Gminy Mosina, Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, s. 7-16
- Kugiejko M., 2016, Program edukacyjny COMENIUS jako czynnik budujących tożsamość uczniów i nauczycieli, otwartą na mobilność i współpracę międzynarodową, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Kraków
- Kugiejko M., 2016, Destynacje turystyczne wybranych szkół z obszaru aglomeracji poznańskiej, 7 tom "Warsztatów z Geografii Turyzmu", Uniwersytet Łódzki , s.195-213
- Kugiejko M., 2017, Organizacja wycieczek szkolnych jako element wpływu edukacji szkolnej na rozwój uczniów, został przyjęty do dalszych prac wydawniczych. Artykuł ukaże się w Zeszytach Naukowych, ,,Turystyka i Rekreacja" nr 19 (1) wydawanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
- Zajadacz A., Kugiejko M., 2016, Krajoznawstwo w świadomości pokolenia Z, "Współczesne oblicza krajoznawstwa" wydany przez PTTK w 2016 r.
- Zajadacz A., Kugiejko M., 2017, Między swobodą a zakazem w organizacji wycieczek szkolnych, "Współczesne oblicza krajoznawstwa" wydany przez PTTK w 2017 r.
- Kugiejko M., 2017 "Geneza wyjazdów turystycznych oraz ich wychowawcze funkcje wśród studentów kierunku turystyka i rekreacja". Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Kraków
- Kugiejko M., Żyto A., 2018, Wybrane atrakcje geoturystyczne Kazachstanu, (red.) Niemczyk A., III Studencko-Doktoranckie Sympozjum Turystyczne "Turystyka XXI wieku - współczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju", Nowy Sącz
- Kugiejko M., 2018, CO NAM DAJE LAS - edukacja przyrodniczo-leśna w powiecie poznańskim (red.) D. Wrzesiński, PTPN i UAM "Badania Fizjograficzne", Poznań (przyjęty do druku)