Praktyka w biurze podróży

Praktyka zawodowa w biurze podróży dotyczy wszystkich studentów II roku studiów licencjackich Turystyki i Rekreacji, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych i stanowi integralny element programu. Okres przeznaczony na praktykę powinien wynosić minimum 14 dni. Biuro podróży może być dowolne ale musi w całości zapewnić realizację programu praktyk

Zaliczenie odbywa się na podstawie kompletu dokumentów:

  • Zgody właściciela lub kierownika biura podróży na odbycie praktyk. Dokument powinien być dostarczony do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyk,
  • Odesłanej przez biuro podróży umowy o odbycie praktyk, którą wystawia i wysyła do biura sekretariat,
  • Uzupełniony dziennik stażu,
  • Podpisanej przez biuro podróży karty oceny i opinii o odbytej praktyce, dostarczonej do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji.

Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć praktyki w czasie wolnym od zajęć (ferie zimowe, wakacje). Osoby zatrudnione w biurach podróży mogą zaliczyć praktyki na podstawie aktualnej umowy o pracę, jednak dotyczy to wyłącznie studentów studiów niestacjonarnych.

Dokumenty do pobrania: