Egzamin licencjacki

Zasady ukończenia studiów I stopnia (licencjackich)

1. Studia I stopnia kończą się egzaminem licencjackim, który jest podstawą uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Zgodnie z Regulaminem studiów UAM §67 warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:

  • zaliczenie wszystkich semestrów studiów I stopnia,
  • napisanie pracy licencjackiej i uzyskanie pozytywnych ocen tej pracy

2. Egzamin licencjacki przeprowadzany jest zgodnie z zapisami w Regulaminie studiów UAM §66-§72

3. Termin egzaminu oraz skład komisji przeprowadzającej egzamin wyznacza dziekan WNGiG na wniosek promotora.

4. Student przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego zobowiązany jest do przygotowania pracy dyplomowej i uzyskanie akceptacji promotora, przekazania do BOS (osoby odpowiedzialnej za dany kierunek studiów) oraz promotorowi pracy wniosku o egzamin dyplomowy, wprowadzenia do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) danych dotyczących pracy, zatwierdzenia w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej i złożenia w APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej. Szczegółowe informacje na temat tej procedury znajdują się na stronie internetowej WNGiG oraz zostaną omówione na seminariach licencjackich.

5. Propozycje problematyki prac licencjackich wraz z nazwiskami promotorów zostaną przedstawione studentom do wyboru nie później niż w maju na II roku studiów, przez dyrektorów ds. dydaktycznych instytutów prowadzących poszczególne kierunki, a zapisy do grup seminaryjnych będą prowadzić opiekunowie lat.

6. Nie później niż na początku ostatniego semestru studiów przedstawiony zostanie także zestaw zagadnień do egzaminu licencjackiego, zarówno na seminariach licencjackich, jak i na stronach internetowych Wydziału.

7. Przed wydaniem dyplomu licencjackiego student jest zobowiązany do spełnienia wymagań formalnych (m.in. złożenie zdjęć, opłat za dyplom, obiegówki), szczegółowo przedstawionych na stronie internetowej wydziału lub po zasięgnięciu informacji ustnej w dziekanacie.

Więcej szczegółów w dokumentach na stronie WNGiG: Egzamin dyplomowy