Studia licencjackie (I stopnia)

Studia licencjackie trwają 3 lata (6 semestrów). Podstawą do przyjęcia kandydata na studia jest wynik egzaminu maturalnego według kryteriów określonych na dany rok akademicki. Aby ubiegać się o przyjęcie na studia licencjackie nie jest koniecznie zdanie matury z geografii, aczkolwiek wiedza z tej dziedziny jest niewątpliwie istotna w toku nauki. Możliwe jest podjęcie nauki zarówno w trybie dziennym (stacjonarnym), jak i zaocznym (niestacjonarnym).

Ten etap nauki kończy się nadaniem tytułu zawodowego licencjata, do czego podstawą jest przygotowanie i obrona pracy licencjackiej, pisanej pod opieką wybranego promotora. Możliwości wyboru tematyki pracy są szerokie, a studenci są zachęcani do podejmowania zagadnień zgodnych, z ich zainteresowaniami. Studia licencjackie przygotowują również do podjęcia studiów drugiego stopnia – magisterskich.

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, jest zaznajomiony z problematyką organizacyjno-prawną oraz geograficzną. Ma dobre przygotowanie do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji. Posiada umiejętności organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji, przygotowania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup.

Na studiach niestacjonarnych (zaocznych) obowiązuje czesne płatne za każdy semestr z możliwością rozłożenia na raty. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele.