Egzamin magisterski

Informacje dla studentów ostatniego roku

Student przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do:

1. Przygotowania pracy dyplomowej i uzyskanie akceptacji promotora.

2. Przekazania do BOS (osoby odpowiedzialnej za dany kierunek studiów) oraz promotorowi pracy wniosku o egzamin dyplomowy.

3. Wprowadzenia do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) danych dotyczących pracy:

 • tytułu pracy dyplomowej w języku angielskim,
 • streszczenia pracy w języku polskim i języku angielskim,
 • słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim.

4. Zatwierdzenie w APD oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.

5. Złożenie w APD wersji elektronicznej pracy dyplomowej.

6. Strona tytułowa pracy dyplomowej musi zawierać obowiązkowo następujące elementy:

 • pełną nazwę Uczelni (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej/instytutu/katedry/zakładu,
 • rodzaj pracy dyplomowej (licencjacka/inżynierska/magisterska),
 • kierunek i specjalność studiów,
 • tytuł pracy dyplomowej (w języku polskim i angielskim),
 • imię (imiona) i nazwisko autora pracy dyplomowej,
 • numer albumu,
 • tytuł/stopień naukowy, imię (imiona) i nazwisko kierującego pracą dyplomową (promotora),
 • rok, w którym praca dyplomowa została przygotowana.

Więcej szczegółów w dokumentach na stronie WNGiG: Egzamin dyplomowy