Uwarunkowania rozwoju rekreacji jeziornej

Niniejsza książka stanowi zbiór prac dotyczących rekreacji jeziornej. Poszczególne rozdziały ukazują indywidualne podejście autorów do tego zagadnienia, uwzględniając bliskie im aspekty związane z historią, kulturą, krajobrazem oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Świadomość, jak ważnym aspektem naszego codziennego życia jest rekreacja oraz jak ogromne możliwości jej uprawiania dają jeziora, skłoniła autorów do podjęcia próby zebrania i opisania wybranych aspektów i uwarunkowań jej rozwoju odnoszących się właśnie do jezior. Zakres omawianych w książce zagadnień jest szeroki, obejmuje bowiem opis różnorodnych form rekreacji, uwarunkowań ich rozwoju zarówno w kontekście przyrodniczym, jak i prawnym, porusza tematykę historyczno-kulturowego wykorzystania jezior, ich funkcji społecznych w kontekście usług ekosystemowych i koncepcji georóżnorodności oraz podkreśla ich znaczenie w ocenie atrakcyjności krajobrazu. Opisano ponadto możliwości rozwoju różnych form rekreacji jeziornej na obszarach chronionych, a także na zbiornikach antropogenicznych.

OkładkaTytuł tomuPliki do pobrania
   Uwarunkowania rozwoju rekreacji jeziornej

Tom I
Pełen tekst publikacji