dr Mateusz Rogowski

Kontakt:

pokój – L 316
tel. – (061) 829 61 29
e-mail – mateusz.rogowski@amu.edu.pl
dyżur – wtorek, 11.30-13.00

Dydaktyka:

 • Turystyka kulinarna
 • Turystyka zdrowotna
 • Mała przedsiębiorczość
 • Geografia turystyczna wybranych krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Szwajcaria, Węgry
 • Ćwiczenia terenowe Pilotaż i przewodnictwo po wybranych obiektach, ośrodkach i trasach turystycznych

Publikacje:

Wybrane publikacje do pobrania

KSIĄŻKI

 • Rogowski M., 2012, Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań, 1-166

PUBLIKACJE

 • Rogowski M., Bronowcki S., Machnika M., 2013 (opublikowano w 2015 r.), Atrakcyjność turystyczna geostanowisk Karkonoszy, [w:] A. Bernaciak (red) Studia Peregietica nr 2(10)/2013, Współczesne tendencje w rozwoju turystyki w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu s. 109-126, Poznań
 • Rogowski M., 2013 (opublikowano w 2015 r.), Miejskie trasy turystyczne „Citywalk” na przykładzie Kłodzka – ewaluacja produktu turystycznego, [w:] A. Bernaciak (red) Studia Peregietica nr 2(10)/2013, Współczesne tendencje w rozwoju turystyki w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu s. 91-107, Poznań
 • Rogowski M., Łach J., 2014, Ocena krajobrazu jako narzędzie unikania konfliktu w jego turystycznym użytkowaniu na przykładzie Gminy Głuchołazy, Kołodziejczyk K., Chylińska D., Zaręba A. (red.), Studia krajobrazowe, tom 4B, Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia analityczne, str. 237-250, Wrocław,
 • Rogowski M., 2014, Ocena działalności informacji turystycznej w Szklarskiej Porębie w opinii studentów kierunku Turystyka i Rekreacja Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Gołaszewski M., Steliga A., Społeczny wymiar aktywności w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań s. 177-196
 • Rogowski M., 2013, Bezpieczeństwo na szlakach turystyki pieszej – przegląd uwarunkowań przyrodniczych, prawnych i sposobów technicznych zabezpieczeń, Dziemianko Z., Kusztelak A. (red), Edukacja dla bezpieczeństwa, Szkoła – Turystyka – Rekreacja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, str. 345-357
 • Góralewicz-Drozdowska M., Gruszka I., Rogowski M., 2013, Storytelling at visitor attractions of Lower Silesia as a tourist product, [w:] Wyrzykowski J.: Rola turystyki w gospodarce regionu, Monografie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, str. 227-237
 • Rogowski M., Biłous J., 2013, Ocena walorów widokowych i zagospodarowania punktów widokowych grzbietu Karkonoszy, [w:] Wilczyńska K. (red), Gospodarka turystyczna w XXI wieku, Szanse i Zagrożenia dla dalszego rozwoju, Zeszyty Naukowe nr 26, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań, str. 185-198
 • Rogowski M., Kuc M., 2013, Możliwości rozwoju turystyki piwnej w oparciu o browary regionalne Wielkopolski, Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, Włodarczyk B. (red), Warsztaty z geografii turyzmu Tom 3, Nowe – Stare Formy turystyki w przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str. 199-216
 • Chylińska D., Rogowski M., 2013, Kościoły drewniane ziemi kłodzkiej i Puszczy Zielonka w krajobrazie kulturowym regionów turystycznych, Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, Dziemianko Z. (red) Dydaktyka, edukacja i kultura w badaniach młodych naukowców, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, str. 77-94
 • Łach J., Rogowski M. 2012, Wartość walorów krajobrazowych gminy Głuchołazy dla rozwoju turystyki, Transgraniczny potencjał Gór Opawskich – materiały pokonferencyjne, Wydawnictwo Kwadrat Group, Głuchołazy, str. 53-61
 • Rogowski M. 2012, Nasycenie szlakami turystyki pieszej w Sudetach i Przedgórzu Sudeckim jako miernik rozwoju funkcji turystycznej regionu [w:] Dziemianko Z., Stach W. (red), Rzeczywistość społeczne w badaniach młodych naukowców, Maiuscula, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań, str. 271-284
 • Rogowski M. 2012, Atrakcyjność wizualna granic krajobrazowych wzdłuż szlaku pieszego [w:] Łach J., Zaręba A., (red), Studia krajobrazowe, Krajobrazy zdefiniowane – znaki i symbole w krajobrazie, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, str. 249-260
 • Fidelus J., Rogowski M. 2012, Geomorfologiczne skutki turystycznego użytkowania grzbietów górskich na przykładzie ścieżek pieszych w Tatrach Zachodnich i górach Bucegi (Rumunia), Landform Analysis, Vol. 19, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Poznań s. 29-40
 • Bronowski S., Rogowski M. 2012, Produktowość turystyczna uzdrowisk sudeckich, Łuczak J., Szczepańska M., Bronowicki S. (red), Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej, Monografie 6/2012, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań, str. 251-280
 • Rogowski M., Kuc M., Kuc M. 2012, Możliwości rozwoju turystyki piwnej w Polsce w oparciu o regionalne browary, [w:] Siwiński W., Tauber R.D., Mucha-Szajek E., (red), Społeczno-kulturowe studia z turystyki, rekreacji, hotelarstwa i żywienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań, str. 217-228
 • Rogowski M. 2011, The visual landscape evaluation along hiking trail (L’évaluation du paysage visible au long d’un itinéraire pédestre), Dixiemies Rencontres de Théo Quant, Nouvelles approches en Géographie, Théorique et Quantitative, Résumés, des Communications, Universite Franche-Comte, Besancon, str. 5
 • Rogowski M. 2011, Zastosowanie narzędzi GIS w ocenie atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych, Turystyka i Rekreacja, Studia i Prace Nr 5, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom. V. Aspekty przyrodnicze rozwoju turystyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, str. 111-121
 • Rogowski M., 2011, Czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych w świetle opinii przewodników i turystów – aspekt metodyczny, Włodarczyk B. (red), Warsztaty z geografii turyzmu. Turystyka polska w latach 1989-2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str. 149-162
 • Buchwał A., Rogowski M. 2010: The methods of preventing trail erosion on the examples of intensively used footpaths in the Tatra and the Babia Góra National Parks, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Association of Slovak Geomorphoogists, Czech Association of Geomorphologists, 1/2010, str. 7-15
 • Łach J., Rogowski M. 2010: Kierunki transformacji krajobrazowej Dolnego Śląska – ginące czy nowe typy krajobrazu? [w:] Chylińska D. Łach J. (red): Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. Krajobrazy, Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, str. 51-59
 • Rogowski M., 2010, Ocena atrakcyjności turystycznej fragmentu sieci szlaków pieszych w Karkonoskim Parku Narodowym, Opera Corcontica 47, Krkonosske prace, Sprava Krkonosskeho narodniho parku, Vrchlabi, Supplementum 1, str. 303-314
 • Łach J., Rogowski M., Rozenkiewicz A. 2010: Problematyka regionalizacji fizycznogeograficznej pogranicza polsko-czeskiego w Sudetach Środkowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXVI, Problemy zagospodarowania, ochrony i monitoringu krajobrazów strefy przygranicznej, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa s.171-180
 • Duda-Seifert M., Góralewicz -Drozdowska M., Rogowski M. 2010: Potencjał krajobrazu kulturowego kościołów drewnianych Dolnego Śląska dla turystyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Potencjał turystyczny, zagadnienia przestrzenne, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, str. 309-320
 • Buchwał A., Fidelus J., Rogowski M., 2009: Relief transformation along footpaths in the Rila, Pirin and Western Tatra Mountain [in:] Łajczak A., Novotny A., Rojan E.: Geoecological Problem of High Mountains, Landform Analysis, 10, Poznań 2009, s.18-25
 • Góralewicz-Drozdowska M., Rogowski M. 2009, Hala Stulecia jako istotny obiekt turystyki kulturowej Dolnego Śląska [w:] Widawski K. (red): Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Tom. 9, str. 53-59
 • Góralewicz-Drozdowska M., Rogowski M. 2009: Koncepcja przebiegu szlaku kulturowego w oparciu o sakralną architekturę drewnianą północno-wschodniej części Dolnego Śląska, [w:] Widawski K. (red): Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty, Rozprawy Naukowe Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Tom. 9, str. 73-82
 • Rogowski M. 2009: Ocena walorów widokowych szlaków turystycznych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska, Problemy Ekologii Krajobrazu, tom XXV, Turystyka a ochrona środowiska przyrodniczego -stan i perspektywy badań, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Warszawa s.155-163
 • Łach J., Rogowski M. 2008: Metodyka badań w opracowaniu studium krajobrazowego Dolnego Śląska” [w:] Zaręba A., Chylińska D.: Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, str. 43-50
 • Rogowski M. 2008: Geodiversity as geotouristic value – example from the Mangystau district (Western Kazakhstan), W: Słomka T. (red) 4nd International Conference GEOTOUR 2008, „Geotourism and mining heritage” 26-28 June 2008 , Kraków, Poland. AGH University of Science and Technology; Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, IAGt – International Association for Geotourism, Kraków, str. 55-56
 • Rogowski M. 2008: The attempt to determine principles of the evaluation of tourist trails attraction, w: Wyrzykowski J. (red): Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. X vol. Tourism in geographical environment. Tourism and Geographical environment. University of Wrocław, Wrocław 153-160
 • Rogowski M. 2008: Próba określenia kryteriów do mapy krajobrazów dźwiękowych szlaku turystycznego (na przykładzie szlaku niebieskiego Karpacz Biały Jar – Mały Staw – Droga Jubileuszowa w Karkonoszach), w: Bernat S. (red): Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego T. XI, Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin, str. 63-73
 • Buchwał A., Rogowski M. 2008: Sposoby przeciwdziałania skutkom antropopresji na przykładzie intensywnie użytkowanych szlaków pieszych w Tatrzańskim i Babiogórskim Parku Narodowym, [w]: Łajczak A. (red): Antropopresja w górach i na przedpolu. Zapis zmian w formach terenu i osadach. Międzynarodowe sympozjum, Głuchołazy, 24-27 czerwca 2008. Streszczenia referatów i posterów. Głuchołazy: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, str. 36-37
 • Rogowski M. 2007: Wpływ zmiany profilu działalności kolejki wąskotorowej na rozszerzenie oferty turystycznej powiatu średzkiego wielkopolskiego [w:] Wyrzykowski J.: Rola turystyki w gospodarce regionu, Monografie Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, Wrocław, str. 335-342
 • Buchwał A., Rogowski M. 2007: Wpływ ruchu turystycznego na środowisko geograficzne w świetle badań ankietowych [w:] Pociask-Karteczka J., Matuszyk P., Skawiński P.: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzański Parku Narodowym, Studia i Monografie Nr 46, AWF Kraków, Kraków – Zakopane 2007, Zakopane, str. 309-319

Inne publikacje

– The history of conferences in pictures: The Conditions of Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, organized by the Department of Regional Geography and Tourism at the University of Wroclaw, s. 1-10, Wrocław – materiały na X międzynarodową konferencję: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
– The output of international scientific conferences entitled: The Conditions of Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe, organized by the Department of Regional Geography and Tourism at the University of Wroclaw, s. 1-30, Wrocław – materiały na X międzynarodową konferencję: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
– Zabytki, informator turystyczny, wydane na zlecenie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, Środa Wielkopolska 2007, str. 1-12.
– Szlaki rowerowe powiatu średzkiego, wydane na zlecenie Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej, Środa Wielkopolska 2007, str. 1-16.