dr Ilona Potocka

Pełnione funkcje:

 • Opiekun I roku niestacjonarnych studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja
 • Koordynator wydziałowy Festiwalu Noc Naukowców na WNGiG
 • Koordynator instytuowy Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Kontakt:

pokój – L 313
tel. – (061) 829 62 22
e-mail – ilonek@amu.edu.pl
dyżur – wtorek, 9.30-11.00

Problematyka badawcza:

 • krajobraz turystyczny,
 • możliwości zastosowania sakadometrii w turystyce,
 • turystyka na obszarach wodnych,
 • przestrzeń turystyczna – podstawy teoretyczne i uwarunkowania rozwoju

Dydaktyka:

 • Krajoznawstwo
 • Krajobraz turystyczny
 • Seminarium licencjackie
 • Organizacja i prowadzenie wycieczek
 • Międzynarodowe organizacje turystyczne
 • Ćwiczenia terenowe – Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy
 • Ćwiczenia terenowe Wielkopolska
 • Ćwiczenia terenowe „Przewodnictwo po obiektach, ośrodkach i trasach turystycznych”
 • Ćwiczenia terenowe „Przewodnictwo po wybranych krajach europejskich”

Publikacje:

 • Potocka I. (red.), 2015, Leksykon krajoznawczy gminy Kórnik, Fundacja Zakłady Kórnickie, Kórnik: 1 – 200
 • Potocka I., 2014, Percepcja krajobrazu w turystyce jeziorowej. [W:] Problemy turystyki i rekreacji wodnej, A. Hakuć-Błażowska, G. Furgała-Selezniow, A. Skrzypczak (red.) wyd. UWM, Olsztyn: 115 – 130
 • Potocka I., Piotrowski K., 2014, Dziecko i dorosły – postrzeganie świata w podróży. [W:] Międzypokoleniowe aspekty turystyki, J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.) wyd. PTTK Kraj, Warszawa: 69 – 83
 • Potocka I., 2013, The lakescape in the eyes of a tourist, Quaestiones Geographicae, 32, 3: 85 – 97
 • Piotrowski K., Potocka I., 2013, Zróżnicowanie walorów krajoznawczych Wielkopolski [W:] Rogal J., Żurek S. (red.), Znad Watry nr 100/1/2013, Akcygraf, Poznań
 • Zajadacz A., Potocka I., 2013, System szkolnictwa w Polsce. [w:] Инновационные образовательные технологии как условие актуализации социально-личностного, инеллектуального потенциала обучающихся, повышение качества школьного и вузовского образования. Министерство образования Иркутской области, Иркутск:17-21.
 • Potocka I., 2012, Walory kulturowe turystyki [W:] Bródka S., Zmyślony P. (red.), Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań: 44 – 51
 • Potocka I., 2012, Walory kulturowe turystyki – mapa tematyczna wraz z komentarzem tekstowym [W:] Kaczmarek T. (red.), Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, Wyd. CBM, Poznań
 • Młynarczyk Z., Potocka I, 2011, Możliwości wykorzystania eye-tracking’u w badaniach krajobrazu turystycznego, [W:] Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), Przestrzeń turystyczna – czynniki, różnorodność, zmiany, WGiSR, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Kowalczyk-Anioł J., Potocka I., 2011, Wybrane aspekty turystyki miejskiej młodzieży, [W:] Włodarczyk B. (red.), Turystyka. Księga jubileuszowa w 70.rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego Wydawnictwo UŁ, Łódź
 • Duda – Gromada K., Potocka I., 2010, Perspektywy badawcze turystyki związanej z jeziorami, [w:] Młynarczyk Z., Zajadacz A., Słowik M. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Aspekty przyrodnicze, seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, t. V, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Młynarczyk Z., Potocka I., 2010, Próba obiektywizacji oceny krajobrazu turystycznego przy wykorzystaniu zjawiska sakad, [w:] Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, t. VII, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Młynarczyk Z., Potocka I., Zajadacz A. (red.), 2010, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka zrównoważona. Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace, t. VI, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Zajadacz A., Potocka I, 2010, Percepcja walorów turystycznych przez osoby niesłyszące na tle słyszącej części społeczeństwa w Polsce, Turystyka i Hotelarstwo, nr 16
 • Potocka I., 2009, Walory turystyczne, [w:] Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, t. III, Wyd. UAM, Poznań
 • Potocka I., 2009, Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [w:] Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, seria: Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, t. III, Wyd. UAM, Poznań
 • Potocka I, Zajadacz A., 2009, Weather and climate as elements of tourism space controlling the demand for and forms of tourist activity, Quaestiones Geographicae 28 A/1
 • Potocka I., 2007, Z badań nad turystyką w rynnie jezior kórnicko- zaniemyskich, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej z. 28
 • Potocka I., 2007, Turystyka, [w:] Fogel J.(red.) Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia i materiały, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • Potocka I., Hłyń M., 2007, Dzieje i stan współczesny wsi gminy kórnickiej, [w:] Z dziejów Kórnika i Bnina. Studia i materiały, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań
 • Potocka I., Zajadacz A., 2006, „Weather and climate as elements of tourism space controlling the demand for and forms of tourist activity”, ATLAS Annual Conference, s.49, abstract
 • Potocka I., 2002, Słownik geograficzno-turystyczny gminy Kórnik, Instar-Geo, Kórnik,
 • Potocka I., Wieczorek S., 1999, Sprawozdanie ze specjalistycznych ćwiczeń terenowych w gminach turystycznych w latach 1996-1999 na studiach z „geografii turyzmu i hotelarstwa” UŁ , Turyzm t.9, z.2

Inne:

 • 2014, „Diagnoza turystyki w woj. wielkopolskim”. Opracowanie na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – udział