dr Ewa Markiewicz

Pełnione funkcje:

 • Opiekun II roku niestacjonarnych studiów licencjackich Turystyka i Rekreacja

Kontakt:

pokój – L 314
tel. – (061) 829 62 21
e-mail – ewa.markiewicz@amu.edu.pl
dyżur: poniedziałek: do 3.04 – 10.00-11.30 od 17.04 – 11.30-13.00

Problematyka badawcza:

 • Zachowania konsumentów na rynku turystycznym w dobie globalizacji
 • Globalizacja kultury
 • Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki
 • Psychologia miejsca

Inne:

 • Psychologia społeczna
 • Architektura wnętrz
 • Podróże
 • Celebrytka i propagatorka idei Slow Life

Dydaktyka:

 • Ćw. terenowe- regionalne Wielkopolska
 • Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Metody prognozowania w turystyce
 • Segmentacja rynku turystycznego

Publikacje:

 • Markiewicz, E., 2000, Proces prywatyzacji poprzez giełdę – rys analityczny na przykładzie Orbis S.A, Problemy Turystyki, 1-2.
 • Markiewicz, E., 2004, Pasażerski transport lotniczy w obliczu procesów globalizacji, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 53, s. 29-44.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2005, Znaczenie promocji w kształtowaniu wizerunku gmin turystycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 414, s. 735-747.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2012, Changes in tourism supply and demand caused by globalisation, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 219, s. 366-377.
 • Markiewicz, E., 2012, Rynkowe determinanty różnicowania produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 699, s. 211-226.
 • Markiewicz, E., 2012, Wpływ charakterystyki przedsiębiorstwa hotelarskiego na wybór strategii produktu globalnego, Zarządzanie i Finanse / Journal of Management and Finance – poprzedni tytuł: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1/1, s. 525-537.
 • Markiewicz, E., Resiak-Urbanowicz, M., 2012, Uwarunkowania kulturowe strategii produktu w uzdrowiskach węgierskich, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 225, s. 148-157.
 • Markiewicz, E., 2012, Kształtowanie produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim – ujęcie składnikowe. Studium empiryczne, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 225, s. 158-173.
 • Markiewicz, E., 2013, Trendy w popycie turystycznym jako determinanty współkonsumpcji na rynku turystycznym., Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług (WSHiU) w Poznaniu, 26, s. 77-90.
 • Markiewicz, E., 2013, Rola społeczności wirtualnej w kształtowaniu produktu na rynku turystycznym, Folia Turistica, 29, s. 189-203.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2014, Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (27), s. 227-242.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2014, Slow tourism – idea, uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 46, s. 82-90.
 • Markiewicz, E., Resiak-Urbanowicz, M., 2014, Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie na przykładzie Międzynarodowych Targów Poznańskich, Studia Oeconomica Posnaniensia – poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 264, s. 196-216.
 • Markiewicz, E., 2015, W poszukiwaniu autentyzmu doświadczeń turysty. Rola konsumpcji kolaboratywnej w kreowaniu autentycznych doświadczeń na rynku turystycznym. Zarys problematyki., Kultura – Historia – Globalizacja, 17, s. 109-121.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2015, Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 865, s. 37-45.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2015, Turystyka biznesowa a turystyka zrównoważona – przykład hotelu w aglomeracji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej (WSB) w Poznaniu, 6 (63), s. 225-240.
 • Markiewicz, Niezgoda, A., E., Gierczak, B., 2016, Dywergencja zachowań konsumenckich na podstawie rynku turystycznego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 1 (45), s. 89-96.
 • Markiewicz, E., Pędzierski, M., Skalska, T., 2016, Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki. Próba oceny stanu zjawiska na rynku polskim., Folia Turistica, 41, s. 165-190.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2017, Styl życia a świadomość ekologiczna konsumentów na rynku turystycznym – relacje, uwarunkowania i problemy, Ekonomia – Wroclaw Economic Review, 23 (4), s. 49-62.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2017, Hotel jako wyreżyserowana przestrzeń turystyczna. rola motywacji i doświadczeń turysty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 473, s. 339-346.
 • Markiewicz, E., 2017, Konsumpcja kolaboratywna jako forma społecznych innowacji na rynku turystycznym, Marketing i Rynek, 11, s. 333-344.
 • Markiewicz, E., 2018, Konsumpcja kolaboratywna w obszarze turystyki – w poszukiwaniu wspólnotowości w dobie globalizacji , Marketing i Rynek, 4 , s. 382-393, CD.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2018, Świadomość ekologiczna a dywergencja zachowań konsumentów na rynku turystycznym, Marketing i Zarządzanie, 2 (52), s. 129-136.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2018, Wpływ konsumpcji kolaboratywnej na jakość życia mieszkańców regionów turystycznych, w: Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata tes Oikonomias, nr 12, s. 9-24.
 • Markiewicz E., 2019, Third Places in the Era of Virtual Communities, Studia Periegetica, 2019; 28 (4), s. 9-21.
 • Markiewicz E., 2020, Third places in the home. The idea of cohousing, Studia Periegetica, 2020; 3 (31), s. 123-124.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2021, The effects of the COVID-19 pandemic in National Parks – diagnosis and forecast of sustainable tourism, Studia Periegetica, 2021; 1 (33), s. 9-24.

Rozdział w monografii naukowej:

 • Markiewicz, E., Bednarska, M., 2007, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem turystycznym w: Grzegorz Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), s. 227-254.
 • Markiewicz, E., 2007, Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego w: Grzegorz Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne : ujęcie statyczne i dynamiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE), s. 66-90.
 • Markiewicz, E., 2007, Różnicowanie produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim. w: Jerzy Schroeder, Beata Stępień (red.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 503-517.
 • Markiewicz, E., 2008, Standaryzacja czy różnicowanie – usługa hotelarska w obliczu procesu globalizacji w: Bergier Józef, Żbikowski Jarosław (red.), Hotelarstwo – stan i kierunki rozwoju., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (PWSZ) w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 9-20.
 • Markiewicz, E., 2008, Uwarunkowania kulturowe strategii produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim w: Marek Kazimierczak (red.), W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową., Akademia Wychowania Fizycznego (AWF) w Poznaniu, Poznań, s. 408-420.
 • Markiewicz, E., 2008, Standaryzacja czy różnicowanie, usługa hotelarska w obliczu procesu globalizacji w: Grzegorz Gołembski (red.), Nowe trendy rozwoju turystyki., Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów, s. 203-217.
 • Markiewicz, E., 2009, Uwarunkowania strategii produktu globalnego w przedsiębiorstwie hotelarskim w: Jacek Chotomski (red.), Marketing w rozwoju turystyki, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 229-252.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2011, Autostrada jako czynnik zmian kulturowych w produkcie turystycznym w: Grzegorz Gołembski (red.), Wpływ autostrady Warszawa-Berlin na rozwój turystyki w regionie, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, Sulechów, s. 94-101.
 • Markiewicz, E., Resiak-Urbanowicz, M., 2013, Determinanty kształtowania usługi rekreacyjnej w przedsiębiorstwie hotelarskim w: Robert Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, s. 189-198.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2016, The impact of the information society on consumer behaviour on the tourist market w: Tomasz Rynarzewski, Maciej Szymczak (red.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on International Economics & Business, Poznań University of Economics and Business, Poznań, s. 281-293.
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., Kowalska, K., 2021, Internal substitution in the tourism market: Effects of the Covid-19 pandemic w: Ewa Mińska-Struzik, Barbara Jankowska (red.), Towards the „new normal” after COVID-19 – a post-transition economy perspective, Poznań University of Economics and Business, Poznań, s. 127-136.
 • Publikacja w materiałach konferencyjnych
 • Markiewicz, E., Niezgoda, A., 2007, Uwarunkowania i cechy marketingu w turystyce biznesowej, Turystyka biznesowa : zbiór materiałów pokonferencyjnych, Gdańsk ; 06-07 września 2007, s. 180-187.