dr Magdalena Kugiejko

Pełnione funkcje:

  • opiekun II roku studiów stacjonarnych magisterskich Turystyka i Rekreacja
  • pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze szkołami – specjalista ds. obsługi systemu SL2014 – opiekun naukowy studenckiego projektu GEOpraktyki

Kontakt:

pokój – L 309
tel. – (061) 829 62 19
e-mail – kugiejko@amu.edu.pl
dyżur – wtorek, 13.30-14.30
środa, 12.00-13.00

Problematyka badawcza:

  • turystyka szkolna
  • aktywność turystyczna i rekreacyjna dzieci i młodzieży

Dydaktyka:

  • Geografia eventu
  • Pozyskwianie zleceń
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
  • Efektywność eventów
  • Przedsiębiorczość w turystyce

Publikacje:


Publikacje naukowe – lista A MNiSW
– Tomczyk A., Kendzierski S, Kugiejko M., Pilguj, 2018, Termal Conditions in the summer season on the Polish coast of the Baltic Sea in 1955-2015, Időjárás – Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service (OMSZ) (przyjęty do druku)

Publikacje naukowe – lista B MNiSW
– Kugiejko M., 2014, Tourist activity among students in Poznan, New trends in Tourism Research a polish perspective, Portugal by GITUR – Tourism Research Group of Polytechnic Institute of Leiria, 218-234
– Kugiejko M., 2015, A profesional skill set of a teacher and university lecturer in relation to the causes and prevention of job burnout, Problems of education in the 21st century, Lithuania, 40-51
– Kugiejko M., Susło J., 2015, Obecny stan turystyki eventowej w Uniejowie, Turystyka Kulturowa, Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, Poznań, 55-69
– Kugiejko M., 2016, Forests – the greatest gift of nature educational program – environmental education in the field, rozdział [w:] 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016. Nano, Bio and Green-Technologies for Sustainable Future. Conference Proceedings Volume I., s.439-444
– Kugiejko M., Granda-Pinan A., 2017, The importance of organising and conducting tourism instruction in early childhood and school education based on the example of the CEIP Villa Romana in Spain [w:] International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 4/2, s.153-157

Publikacje naukowe – rozdziały w monografiach
– Kugiejko M., 2015, Znaczenie turystyki i krajoznawstwa w edukacji szkolnej – na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie, . [w:] P. Krąż (red.) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, , IGiGP UJ, Kraków 2015, 131-149
– Kugiejko M., 2015, Biografia turystyczna studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, Badania nad turystyką jeden cel, różne podejścia- Warsztaty z Geografii Turyzmu, Uniwersytet Łódzki, UJ, Lódź s.65-75
– Kugiejko M., 2014, Aktywność turystyczna poznańskich studentów Turystyki i Rekreacji, [w:] Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (red.) Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka dostępna i humanistyczne aspekty turystyki, Seria Turystyka i Rekreacja Studia i Prace, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 107-119
– Kugiejko M., 2015 Wyjazdy wypoczynkowe dzieci i młodzieży na terenie województwa wielkopolskiego, ZN Ekonomiczne Problemy Turystyki, Szczecin
– Kugiejko M., 2016, Warunki rozwoju turystyki jeździeckiej na terenie Gminy Mosina, Górnołużyckie Stowarzyszenie Pszczelarzy w Zgorzelcu, s. 7-16
– Kugiejko M., 2016, Program edukacyjny COMENIUS jako czynnik budujących tożsamość uczniów i nauczycieli, otwartą na mobilność i współpracę międzynarodową, Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Kraków
– Kugiejko M., 2016, Destynacje turystyczne wybranych szkół z obszaru aglomeracji poznańskiej, 7 tom „Warsztatów z Geografii Turyzmu”, Uniwersytet Łódzki , s.195-213
– Kugiejko M., 2017, Organizacja wycieczek szkolnych jako element wpływu edukacji szkolnej na rozwój uczniów, został przyjęty do dalszych prac wydawniczych. Artykuł ukaże się w Zeszytach Naukowych, ,,Turystyka i Rekreacja” nr 19 (1) wydawanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
– Zajadacz A., Kugiejko M., 2016, Krajoznawstwo w świadomości pokolenia Z, „Współczesne oblicza krajoznawstwa” wydany przez PTTK w 2016 r.
– Zajadacz A., Kugiejko M., 2017, Między swobodą a zakazem w organizacji wycieczek szkolnych, „Współczesne oblicza krajoznawstwa” wydany przez PTTK w 2017 r.
– Kugiejko M., 2017 „Geneza wyjazdów turystycznych oraz ich wychowawcze funkcje wśród studentów kierunku turystyka i rekreacja”. Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Kraków
– Kugiejko M., Żyto A., 2018, Wybrane atrakcje geoturystyczne Kazachstanu, (red.) Niemczyk A., III Studencko-Doktoranckie Sympozjum Turystyczne „Turystyka XXI wieku – współczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju”, Nowy Sącz
– Kugiejko M., 2018, CO NAM DAJE LAS – edukacja przyrodniczo-leśna w powiecie poznańskim (red.) D. Wrzesiński, PTPN i UAM „Badania Fizjograficzne”, Poznań (przyjęty do druku)