Praktyka w hotelu

Praktyka zawodowa w hotelu dotyczy wszystkich studentów I roku studiów licencjackich Turystyki i Rekreacji, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych i stanowi integralny element programu. Okres przeznaczony na praktykę powinien wynosić minimum 14 dni i odbywać się w hotelu co najmniej 3-gwiazdkowym.

Zaliczenie odbywa się na podstawie kompletu dokumentów:

  • Zgody dyrektora lub kierownika hotelu na odbycie praktyk. Dokument powinien być dostarczony do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji co najmniej tydzień przed rozpoczęciem praktyki
  • Odesłanej przez hotel umowy o odbycie praktyk, którą wystawia i wysyła do hotelu sekretariat KTiR
  • Uzupełniony dziennik stażu,
  • Podpisanej przez hotel karty oceny i opinii o odbytej praktyce, dostarczonej do sekretariatu Katedry Turystyki i Rekreacji.

Sekretariat Katedry Turystyki i Rekreacji wystawia pisma skierowane do dyrekcji hotelu, z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk. Pisma te można pobrać ze strony.

Studenci studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć praktyki w czasie wolnym od zajęć (ferie zimowe, wakacje). Osoby zatrudnione w hotelach mogą zaliczyć praktyki na podstawie aktualnej umowy o pracę, jednak dotyczy to wyłącznie studentów studiów niestacjonarnych. 

Dokumenty do pobrania: