prof. UAM dr hab. Marcin Słowik

profesor

Pełnione funkcje:

Kontakt:


pokój - L 314
tel. - (061) 829 62 21
e-mail - slowik@amu.edu.pl
dyżur

Problematyka badawcza:


- geomorfologia,
- geologia,
- hydrologia,
- geochemia,
- migracja pierwiastków chemicznych w osadach aluwialnych,
- naturalne i antropogeniczne zmiany układu koryt rzecznych

Dydaktyka:


- Geografia turystyczna Litwy, Łotwy,Estonii, Rosji, Białorusi i Ukrainy
- Geografia turystyczna Ameryki Południowej
- Turystyczne walory rzeźby powierzchni Ziemi
- Ćwiczenia terenowe regionalne "Gdańsk"
- Ćwiczenia terenowe - Ślesin, Waloryzacja terenu dla potrzeb turystyki i obóz sportowy
- Ćwiczenia terenowe "Przewodnictwo po obiektach i ośrodkach turystycznych"
- Laboratorium magisterskie
- Systemy rezerwacyjne usług turystycznych

Publikacje:


2005

- Młynarczyk Z., Słowik M., 2005, Przepływ wody w korycie rzecznym na przykładzie dolnego odcinka Obry. Ekologia i Technika, Vol. XIII, nr 3, 96 - 106.
- Młynarczyk Z., Słowik M., 2005, Zmiany natężenia transportu materiału wleczonego w dolnym odcinku rzeki Obry w okolicach Międzyrzecza. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 56, 107-135.

2006

- Młynarczyk Z., Sobczyński T., Słowik M., 2006, Changes of chromium concentration in alluvial sediments of the Obra river valley. Environmental Geology, Vol. 50, No. 3, 423 - 429.
- Młynarczyk Z., Słowik M., 2006, Zmiany rozkładu prędkości przepływu w korycie rzecznym na przykładzie dolnego odcinka Obry. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 57, 119 - 132.

2007

- Słowik M., 2007, Procesy kształtujące koryto rzeczne na przykładzie dolnego odcinka Obry. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
- Młynarczyk Z., Słowik M., 2007, Zmiany natężenia transportu materiału zawieszonego w dolnym odcinku Obry. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, Tom 58, 109-134.
- Młynarczyk Z., Słowik M., 2007, Zmiany koncentracji materiału zawieszonego w dolnym odcinku Obry w okresie występowania wysokich stanów wody. Priroda Zachidnowo Polisia ta priległich teritorij, tom. 4, Wołyńskij Nacionalnij Uniwersitet imieni Leci Ukrainki, Łuck, 59-71.

2008

- Młynarczyk Z., Słowik M., 2008, Temporal variations of suspended sediment concentration during period of high water stages in the lower course of the Obra river (Western Poland). Archives of Environmental Protection, Vol. 34, No. 1, 33 - 49.
- Słowik M., Witt A., 2008, Rzeźba terenu - metody oceny walorów turystycznych ukształtowania powierzchni Ziemi. W: Młynarczyk Z., Zajadacz A., Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I. Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny. Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace nr 1, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 21 - 33.
- Młynarczyk Z., Słowik M., 2008, Temporal variation of intensity of bed-load transport rate in the lower course of the obra river near Miedzyrzecz (western Poland). Quaestiones Geographicae 27A/1, 69 - 86.

2009

- Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Changes of chosen chemical elements concentration in alluvial sediments: an example of the lower course of the Obra river (western Poland). Archives of Environmental Protection, Vol. 35, No. 1, 75-86.
- Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Geochemical groups of alluvial sediments of the lower course of the Obra river: an example of using cluster analysis. Archives of Environmental Protection, Vol. 35, No. 1, 87-94.
- Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Application of chromium and lead concentration changes to relative dating of floodplain deposits: laboratory and field experiments. Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol. 73, Iss. 13, A1237.
- Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W., 2009, Identyfikacja obiektów archeologicznych przy wykorzystaniu georadaru (GPR) – średniowieczne miasto Szamotuły. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, XIX, 153-162.
- Kijowski A., Młynarczyk Z., Słowik M., Zwoliński Z., 2009, Georadarowa identyfikacja struktur peryglacjalnych na wysoczyznach morenowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, XIX, 141-152.
- Młynarczyk Z., Słowik M., 2009, Koncepcja atlasu metryk radarowych dla tworzenia przestrzennych baz danych komponentów środowiska przyrodniczego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, XIX, 275,287.

2010

- Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2010, Types of sedimentary environment in alluvial sediments distinguished on the basis of its chemical constitution: the example of the lower course of the Obra river (Western Poland). Environmental Earth Sciences, 59, 957-966.
- Słowik M., 2010, Próba odtworzenia zasięgu przestrzennego zbiornika zastoiskowego w miejscu dawnego funkcjonowania koryta Obry w okolicach Przemętu przy wykorzystaniu metody georadarowej. Studia Limnologica et Telmatologica, 4 (1), 3-11.
- Słowik M., 2010, Wpływ działalności człowieka na zmiany układu koryta w dolnym odcinku Obry - przykład zastosowania metody georadarowej. Ekologia i Technika, 3, 127-137.
- Słowik M., 2010, Changes of river bed pattern and traces of anthropogenic intervention: the example of using GPR method (the Obra river, western Poland). Applied Geography (in press), DOI 10.1016/j.apgeog.2010.08.004

2008

- Słowik M., 2008, Estimation of the relative age of alluvial sediments using method of changes of chromium and lead concentration: the case of the Obra river valley (western Poland) w: Bruthans J., Kovar K., Hrkal Z. (red.), Proceedings of HydroPredict2008 International Interdisciplinary Conference "Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources: Using Data and Models to Benefit Society". 15 - 18 September 2008, Prague, Czech Republic, 149-152.
- Słowik M., Witt A., 2008, Metody oceny walorów turystycznych rzeźby terenu na przykładzie obszaru gminy Zbąszyń. I Konferencja naukowo-dydaktyczna pt.: "Nowe kierunki badań w geografii". Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Materiały konferencyjne, 23-25.

2009

- Słowik M., 2009, Wpływ działalności człowieka na zmiany układu koryta rzecznego w środkowym i dolnym odcinku Obry. W: Hildebrandt-Radke I., Jasiewicz J., Lutyńska M. (red.) Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, 20-22 maja 2009, Kórnik, 133. ➡ Słowik M., Młynarczyk Z., Sobczyński T., 2009, Changes of chromium and lead concentration and possibility of its application to estimate relative age of alluvial deposits – laboratory and field experiments. W: Ollesch G., Wagner A. (red.) International Conference on Land and Water Degradation, Processes and Management, 7th - 9th September 2009, Magdeburg, Germany, Book of Abstracts, 47.

2010

- Młynarczyk Z., Pilarczyk Z., Słowik M., 2010, Zastosowanie metody georadarowej dla potrzeb turystyki i rekreacji na przykładzie zapisu dawnej zabudowy i fortyfikacji w Zbąszyniu. Konferencja "Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki", 21-23 kwietnia 2010, Poznań. Streszczenia referatów, str.18.
- Kijowski A., Słowik M., Rączkowski W., 2010, A medieval town (Szamotuły) as a testing area for non-invasive methods – GPR MALA ProEx. 30th EARSeL Symposium “Remote Sensing for Science, Education, and Natural and Cultural Heritage, 31 maja – 3 czerwca 2010, Abstract Book, 176.
- Słowik M., 2010, Application of GPR method to retrace natural course of lowland river influenced by anthropogenic intervention. HydroPredict 2010, 2nd International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology, and Water Resources Management: Changes and Hazards caused by Direct Human Interventions and Climate Change, 20 – 23 September 2010, Prague, Czech Republic, Volume of Abstracts, 39-40.
- Słowik M., 2010, Transformations of river bed pattern of a lowland river inferred form aerial surveys and ground penetrating radar (GPR). Conference: “Remote Sensing in Hydrology 2010”. Jackson Hole, Wyoming, USA, 27-30 September 2010, 46.