prof. UAM dr hab. Klaudiusz ¦więcicki

profesor

Kontakt:


pokój - L 318
tel. - (061) 829 63 12
e-mail - klaudsw@amu.edu.pl
dyżur - wtorek, 11.30-13.00


Dydaktyka:


- Architektura
- Wprowadzenie do turystyki kulturowej
- Turystyka kulturowa
- Historia kultury i sztuki
- Antropologia kulturowa
- Etyka i ochrona własno¶ci intelektualnych

Publikacje:


MONOGRAFIE

 • Małe ojczyzny Europy w teatrze Tadeusza Kantora, Wyd. Collegium Europaeum Gnesnense UAM oraz Cricoteka, Kraków – Gniezno 2002
 • Historia w teatrze Tadeusza Kantora, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007

  REDAKCJE

  • Polacy wobec wielo¶ci kultur. Wczoraj – dzi¶ – jutro, współred. G. Pełczyński, Wyd. GWSHM „Milenium”, Gniezno 2010
  • Europa ¦rodkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, Wyd. GSW Milenium, Gniezno 2012

   ARTYKUŁY

  • Bohaterowie Teatru ¦mierci Tadeusza Kantora, w: Historia – pamięć – tożsamo¶ć. Postacie upamiętnione przez współczesnych mieszkańców różnych czę¶ci Europy, red. Kujawska M. i Jewsiewicki B., Wyd. Instytutu Historii UAM, Poznań 2006, s. 323-329
  • Cricoteka, w: Tadeusz Kantor. L’Escena de la Memoria, red. T. Skipp, Wyd. Fundació Caixa de Catalunya, Madryt – Barcelona 1997, s. 13-15
  • Dyskretny urok Bohemy, w: Album Amicorum Waldemara Łazugi, red. M. Menz, Wyd. Instytutu Historii UAM, Poznań 2012, s. 86-93
  • Historia mówiona” jako ¶wiadectwo minionej rzeczywisto¶ci. Problemy archiwizacji i ekspozycji w Muzeum, w: Muzeum XXI wieku – teoria i praxis, red. E. Kowalska, E. Urbaniak, Wyd. Muzeum Pocz±tków Państwa Polskiego, Gniezno 2010, s. 351-356
  • Historia w Teatrze Podziemnym i Teatrze ¦mierci Tadeusza Kantora, w: Z problematyki przemian kultury polskiej w XX wieku, red. D. Skotarczak, Wyd. Instytutu Historii UAM, Poznań 2000, s. 113-159
  • Klisze pamięci w teatrze Tadeusza Kantora. Próba uchwycenia relacji między fotografi± a teatrem, w: Antropologia wobec fotografii i filmu, red. G. Pełczyński i R. Vorbrich, Wyd. Biblioteka Telgte, Poznań 2004, s. 47-58
  • Kulturowe i społeczno-polityczne korzenie Community Arts, w: Edukacja – kultura – twórczy rozwój. Księga Jubileuszowa z okazji 80. urodzin profesora Dzierżymira Jankowskiego, red. A. Knocińska, Wyd. GSW Milenium, Gniezno 2013, s. 125-148
  • Maria Jarema i Tadeusz Kantor. W obronie wolno¶ci artystycznej kreacji, w: ¦więci rewolucji: Maria Jarema, Tadeusz Kantor, Wyd. Galeria Fizek, Poznań 2004, s. 25-44
  • Motywy historyczne w teatrze Tadeusza Kantora, w: „Dzieje Najnowsze” Rocznik XXXVII 2005 nr 1, s. 183-189
  • Niemożliwe powroty. Galicyjski interior jako „miejsce pamięci” w twórczo¶ci Tadeusza Kantora, w: ¬ródła pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna, red. A. Jamrozek-Sowy, Wydawca MITEL, Rzeszów 2011, s. 179-189
  • Okruchy pamięci, w: „Didaskalia” 1998 nr 23
  • O¶rodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora jako przykład „żywego muzeum” awangardy, w: Przeszło¶ć dla przyszło¶ci – problemy edukacji muzealnej, red. J. Wrzesiński, A.M. Wyrwa, Wyd. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 2010, s. 151-158
  • Peregrynacje do miejsc zwi±zanych z teatrem Cricot 2. Przyczynek na temat rozwoju turystyki teatralnej, w: Współczesne podróże kulturowe, red. M. Kazimierczak, Wyd. AWF, Poznań 2010, s. 203-214
  • Podróż do krainy dzieciństwa. Wielopole Skrzyńskie w twórczo¶ci Tadeusza Kantora, w: „Didaskalia” 1994 nr 4
  • Projekt edukacyjny „Pamięć dla przyszło¶ci” jako przykład kształtowania postawy otwarcia wobec społeczeństwa wielokulturowego, w: Polacy wobec wielo¶ci kultur. Wczoraj – dzi¶ – jutro, red. G. Pełczyński, K. ¦więcicki, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno 2009, s. 45-63
  • Spotkanie kultur w przestrzeni teatru. Polsko-niemieckie motywy kulturowe w twórczo¶ci Tadeusza Kantora, w: Europa – Slavia – Germania. Hermeneutyka pogranicza, red. M. J. Dudziak, Wyd. PWSZ, Gorzów Wielkopolski 2010, s. 185-193
  • Szewcy, Kantor i Paryż. Z Lesławem i Wacławem Janickimi rozmawia Klaudiusz ¦więcicki, w: „Didaskalia” 1997 nr 22
  • ¦rodkowoeuropejskie „miejsca pamięci” w Teatrze ¦mierci Tadeusza Kantora, w: Europa ¦rodkowa i Wschodnia jako przestrzeń spotkania. Na szlakach tradycji kultury, red. K. ¦więcicki, Wyd. GSW Milenium, Gniezno 2012, s. 187-195
  • Tadeusz Kantor jako uczeń I Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie, w: Teatr Pamięci Tadeusza Kantora. Wypisy z przeszło¶ci, red. J. Chrobak, M. Wilk, Wyd. Muzeum Regionalnego, Dębica 2008, s. 43-54
  • Teatr pułapk± pamięci. Hamlet (IV) Andrzeja Wajdy w Starym Teatrze w Krakowie oraz w Teatrze Telewizji, w: Kino wobec sztuk. Zwi±zki – inspiracje – przenikanie, red. D. Skotarczak, J. Nowakowski, Wyd. WSNHiD, Poznań 2007, s. 78-85
  • Teatr ¦mierci Tadeusza Kantora jako „miejsce pamięci” zrywów niepodległo¶ciowych okresu zaborów, w: Galicja a powstanie styczniowe, red. M. Hoszowska, A. Kawalec, L. Zaszkilniak, Wydawnictwo DiG, Warszawa – Rzeszów 2013, s. 615 - 621
  • Umarła klasa Tadeusza Kantora. Dojmuj±ce wspomnienie przeszło¶ci, w: Dialog(i) w kulturze, red. J. Ostrowska oraz I. Skórzyńska, Wyd. eMPI2, Poznań 2001, s. 39-50
  • Widowisko Rodzina: „Wielopole, Wielopole” Tadeusza Kantora – pamięć rodzinna jako teatralny gest powtórzenia (wespół z I. Skórzyńsk±), w: Rodzina–Tożsamo¶ć–Pamięć, red. M. Kujawska, I. Skórzyńska, G. Teusz, Wyd. WNSHiD, Poznań 2009, s. 197-213
  • Wielopole – le Petite Patrie de Tadeusz Kantor, w: Wielopole Skrzyńskie de Tadeusz Kantor, red. J. Chrobak, Wyd. Cricoteka, Cracovie 2006, s. 5-9
  • Wielopole – piccolo patria, w: Wielopole di Tadeusz Kantor, red. J. Chrobak, Wyd. Cricoteka, Cracovia-Firenze 2005, s. 9-18
  • Wielopole Kantora, w: „Dekada Literacka” 1997 nr 4 (128)
  • Wielopolska mała ojczyzna Tadeusza Kantora, w: Tadeusz Kantor. Między ko¶ciołem a synagog±, red. J. Chrobak, K. Ramut, Wyd. D¦T, Kielce 2007, s. 31-35
  • Wielopolska mała ojczyzna Tadeusza Kantora, w: Wielopole Skrzyńskie Tadeusza Kantora, red. J. Chrobak, Wyd. Cricoteka, Kraków 2006, s. 3-7

   KONSULTACJE NAUKOWE

  • Judt T, Powojnie, Poznań 2008
  • Recenzent czasopisma naukowego „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture”, wydawanego przez sekcję historyczn± i nauk społecznych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

   UDZIAŁ W PROJEKTACH I ZESPOŁACH BADAWCZYCH

  • 2009 – nadal: Współczesne formy turystyki kulturowej. Forum Turystyki Kulturowej, projekt badawczy,
  • 2011 – nadal: członek Międzynarodowego Zespołu Badawczego Galicja 1772-1918
  • 2013: Aparat władzy wobec ¶rodowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych, projekt badawczy, Instytut Pamięci Narodowej