dr Dorota Matuszewska

Adiunkt

Kontakt:


pokój - L 312
tel. - (061) 829 63 11
e-mail - dormat@amu.edu.pl
dyżur - poniedziałek: 1200 – 1400


Problematyka badawcza:


- rozwój zrównoważony w turystyce
- planowanie przestrzenne w skali regionalnej i lokalnej
- geograficzne aspekty zarządzania środowiskiem i krajobrazem

Dydaktyka:


- Hotelarstwo
- Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
- Urbanistyka i architektura obszarów pozaeuropejskich
- Geografia turyzmu
- Produkt turystyczny
- Planowanie i projektowanie terenów zieleni (monograf)
- Ćwiczenia terenowe- pilotaż i przewodnictwo po wybranych krajach europejski
- Ćwiczenia terenowe- pilotaż i przewodnictwo po ośrodkach, obiektach i trasach turystycznych
- Ćwiczenia terenowe regionalne Wielkopolska
- Architektura i projektowanie obiektów turystycznych

Publikacje:


 • Matuszewska D. 1995: Woliński Park Narodowy w świadomości turystów. [w:] XXIV Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów. Streszczenia referatów., UŚ. Sosnowiec, s.29-31.
 • Matuszewska D. 1995: Woliński Park Narodowy w świadomości turystów. [w:] Kostrzewski A. (red.), Funkcjonowanie geoekosystemu Wolińskiego Parku Narodowego w warunkach zmiany granic Parku i narastającej antropopresji. Klify t.2. Międzyzdroje, s.113-135.
 • Matuszewska D. 1996: Ochrona przyrody i turystyka w Sierakowskim Parku Krajobrazowym w świetle opinii turystów i rekreantów. Przegląd Przyrodniczy t.VII, z.2. Świebodzin. s. 3-22.
 • Matuszewska D. 1997: Koncepcja terytorialnego systemu społecznego jako podstawa teoretyczna badania zakłóceń przestrzeni przyrodniczej i społeczno-gospodarczej jednostek lokalnych. [w:] Wallas T. (red.), Problemy humanistyki z.1/1997. WSNHiD. Poznań. s. 145-157.
 • Matuszewska D. 1998: Poziom i warunki życia mieszkańców miasta i gminy Sieraków jako wyznacznik efektywności społecznych, ekonomicznych i politycznych przemian środowiska lokalnego. [w:] Parysek J.J., Rogacki H. (red.), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s.279-294.
 • Matuszewska D. 1998: Chrońmy mądrze- edukacja i dydaktyka w polskich parkach narodowych. Parki Narodowe 1/1998. KZPN Warszawa. s.6-7.
 • Matuszewska D. 1998: Komitet Koordynacyjny Studenckich Kół Naukowych Geografów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [w:] Kostrzewski A. (red.) 75 lat Studenckiego Koła Naukowego Geografów w Poznaniu. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. s. 29-31.
 • Matuszewska D. 2000: Turysta w parku narodowym- intruz czy sojusznik? Parki Narodowe 2/2000. KZPN Warszawa. s.28-29.
 • Matuszewska D. 2000: Aspekt społeczny w badaniach nad przestrzennym zagospodarowaniem turystycznym parków narodowych i ich otoczenia. Szczeliniec- Wydawnictwo Parku Narodowego Gór Stołowych. Nr.4. s. 221-236.
 • Matuszewska D. 2001: Słowiński Park Narodowy. MULTICO Oficyna Wydawnicza. Warszawa. ss. 96.
 • Matuszewska D. 2000: Turystyka w Wolińskim Parku Narodowym w opiniach mieszkańców Międzyzdrojów [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Nr 1, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy. s.231- 245
 • Matuszewska D. 2002: Słowiński Park Narodowy- natura na krawędzi morza, lądu i (nie)ludzkich roszczeń. Parki Narodowe 1/2002. KZPN Warszawa. s.2-5.
 • Matuszewska D. 2002: Ochrona przyrody i turystyka w Słowińskim Parku Narodowym w opiniach turystów i rekreantów [w:] Partyka J. (red.) Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy. Ojców. s.351- 372.
 • Matuszewska D. 2003: Funkcje turystyczne i konflikty w wybranych parkach narodowych Polski północno- zachodniej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, ss.150
 • Matuszewska D. 2003: Wybrane aspekty ochrony dóbr kultury i udostępnienia turystycznego Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach w opiniach mieszkańców Kluk. [w:] Partyka J. (red.) Ochrona dóbr kultury w parkach narodowych. Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy. Ojców. s.351- 372.
 • Matuszewska D. 2004: Ochrona przyrody i turystyka w Wielkopolskim Parku Narodowym w opiniach turystów [w:] Kostrzewski A., Kaczmarek L., Walna B. (red.) Stan i przemiany środowiska Przyrodniczego Wielkopolskiego Parku Narodowego, Wydawnictwo UAM w Poznaniu s.90-97
 • Matuszewska D., 2006,- Uwarunkowania, stan i perspektywy użytkowania turystycznego Wielkopolskiego Parku Narodowego w opiniach mieszkańców Puszczykowa [W:] Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne, Kurek W., Faracik R. (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 157-168: ISBN: 978-83-88424-35-9
 • Matuszewska D., 2007- Kompleks sportowo- rekreacyjny „Malta-Ski” w Poznaniu oraz jego otoczenie w opiniach mieszkańców miasta [W:] Madurowicz M. (red.) Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. Uniwersytet Warszawski. Warszawa. s.383-397 ISBN: 978-83-89502-67-4
 • Matuszewska D., 2008- Atrakcyjność krajobrazu Słowińskiego Parku Narodowego dla potrzeb turystyki pieszej [W:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, Zaręba A, Chylińska D. (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 77-90, ISBN 978-83-7374-054-9
 • Matuszewska D., 2008- Uwarunkowania rozwoju współczesnych form zagranicznej turystyki przyjazdowej w Poznaniu [W:] Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Turystyka w środowisku geograficznym, Wyrzykowski J. (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 91-106, ISBN 978-83-928193-1-8
 • Matuszewska D., 2008- Społeczne uwarunkowania planowania i zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki w parkach narodowych na przykładzie Słowińskiego parku Narodowego [W:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Gołembski G. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań: 336-350, ISBN 978-83-7417-363-6
 • Matuszewska D., 2008- Współczesne uwarunkowania i formy turystyki miejskiej- zagraniczna turystyka przyjazdowa w Poznaniu [W:] Współczesne tendencje w rekreacji i turystyce, Siwiński W., Tauber R., Mucha- Szajek E. (red.), Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań: 319- 332, ISBN 978-83-88537-63-9
 • Matuszewska D., 2008- Zagospodarowanie turystyczne- aspekt teoretyczny [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom II Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-1964-4
 • Matuszewska D., 2008- Zasady zagospodarowania terenu dla potrzeb turystyki i rekreacji [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom II Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny, Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Wyd. Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-1964-4
 • Matuszewska D., 2008- Stan i struktura przestrzenna bazy noclegowej powiatu poznańskiego [W:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, Kaczmarek T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 221-238, ISBN978-83-61320-07-4
 • Matuszewska D., 2008- Determinants of development of contemporary forms of foreign inbound tourism in Poznań [W:] Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe, Wyrzykowski J. (red.), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław: 81-94, ISBN 978-83-921524-9-1
 • Matuszewska D., 2010 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w świadomości mieszkańców wybranych "dzielnic" Poznania [W:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, Madurowicz M., (red.), Instytut Geografii Społeczno- Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa: 293-306, ISBN: 978-83-928876-7-6
 • Matuszewska D., 2010 - Baza noclegowa i ruch turystyczny [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji Poznańskiej, Kaczmarek T. (red), Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań: 166-167, ISBN: 978-83-61320-93-7
 • Matuszewska D., 2010 - Rekreacja nad Maltą [W:] Ilustrowany atlas aglomeracji Poznańskiej, Kaczmarek T. (red), Centrum Badań Metropolitalnych, Poznań: 168-169, ISBN: 978-83-61320-93-7
 • Matuszewska D., 2011- Opracowanie mapy tematycznej z komentarzem tekstowym do Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego Aglomeracji Poznańskiej, zrealizowanego na zlecenie Rady Aglomeracji Poznańskiej oraz Centrum Badań Metropolitalnych w Poznaniu -(tytuł mapy : Turystyka aktywna)
 • Matuszewska D., 2011 - Łeba- rewitalizacja przestrzeni miejskiej w opiniach turystów [W:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Durydiwka M., Duda- Gromada K. (red). Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 191-202, ISBN 978-83-89502-79-7
 • Matuszewska D., 2011- Atrakcyjność wizualna Traktu Królewsko- Cesarskiego w Poznaniu dla potrzeb turystyki pieszej [W:] Turystyka i Rekreacja- Studia i Prace. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (t.VIII) Gospodarka turystyczna, Produkt turystyczny, Zagospodarowanie turystyczne, Młynarczyk Z., Zajadacz A., Matuszewska D. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 155-166, ISBN 978-83-62662-52-4
 • Młynarczyk Z., Zajadacz A., Matuszewska D., (red.), 2011 - Turystyka i Rekreacja- Studia i Prace. Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (t.VIII) Gospodarka turystyczna, Produkt turystyczny, Zagospodarowanie turystyczne, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: ss.242, ISBN 978-83-62662-52-4
 • Matuszewska D., 2012 - Informacja turystyczna [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S, Zmyślony P (red.), Centrum Badań Metropolitalnych- w druku
 • Matuszewska D., 2012 - Dostępność komunikacyjna wraz z systemem szlaków turystycznych [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S, Zmyślony P (red.), Centrum Badań Metropolitalnych- w druku
 • Matuszewska D., 2012 - Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjne [W:] Turystyka w aglomeracji poznańskiej, Bródka S, Zmyślony P (red.), Centrum Badań Metropolitalnych- w druku
 • Matuszewska D., 2012 - Turystyka aktywna [W:] Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, Kaczmarek T. (red.), Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań: str. 172-175, ISBN - 978-83-63254-00-1
 • Matuszewska D., 2013 - Biura podróży I ich rozmieszczenie w Poznaniu w latach 1992- 2012. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Wybrane przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. t.X., Młynarczyk Z., Zajadacz A. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 23-36, ISBN 978-83-63400-51-4.
 • Matuszewska D., 2014 - Znaczenie turystyki i rekreacji w procesie przeobrażania struktur funkcjonalno- przestrzennych miast- centrów rozrywki na Florydzie, [W:] Duda- Gromada K. (red.) Przestrzeń w turystyce- znaczenie i wykorzystanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Matuszewska D., 2014 - Dostępność komunikacyjna i transport turystyczny [W:] Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., Młynarczyk Z (red.), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, s. 140-156.
 • Matuszewska D., 2014 - Szlaki kulturowe [W:] Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., Młynarczyk Z (red.), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, s. 166- 173.
 • Matuszewska D., 2014 - Oszacowanie liczby turystów i odwiedzających Gdańsk w II kwartale 2014 roku [w:] Raport z badań. Turystyka gdańska w II kwartale 2014 roku, INDEKS Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych, Poznań.
 • Matuszewska D., 2014 - Oszacowanie liczby turystów i odwiedzających Gdańsk w III kwartale 2014 roku [w:] Raport z badań. Turystyka gdańska w III kwartale 2014 roku, INDEKS Ośrodek Badań Społecznych i Marketingowych, Poznań.
 • Matuszewska D., 2015 - Znaczenie turystyki i rekreacji w procesie przeobrażania struktur funkcjonalno- przestrzennych miast- centrów rozrywki na Florydzie. [W:] Przestrzeń w tyrystyce. Znaczenie i wykorzystanie, Durydiwka M., Duda-Gromada K. (red.), Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa: 419-434. ISBN 978-83-63245-89-4
 • Matuszewska D., 2016 - Determinanty rozwoju oraz ekonomiczne konsekwencje rozwoju ruchu turystycznego w Atlantic City. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki. Nr 3 (35): 273-286.
 • Matuszewska D., 2016 - Las Vegas - przeobrażenia bazy noclegowej oraz ich wpływ na wielkość ruchu turystycznego w latach 1970-2015. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki , Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace t.17, Młynarczyk Z, Zajadacz A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań:87-102 , ISBN 978-83-7986-100-2.
 • Matuszewska D., 2016 - . Matuszewska D., Pospieszna B., 2016 - Ewolucja programów studiów na kierunku turystyka i rekreacja, optymalizacja oferty kształcenia. [W:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki , Turystyka i Rekreacja. Studia i Prace t.19, Zajadacz A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań:105-116, ISBN 978-83-7986-127-9.