dr Andrzej Witt

Starszy wykładowca

Kontakt:


pokój - L 309
tel. - (061) 829 62 19
e-mail - a.witt@amu.edu.pl


Dydaktyka:


- Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego
- Geografia turystyczna Ameryki Północnej
- Turystyczne walory rzeźby powierzchni Ziemi

Publikacje:


- Witt A., Borówka R. K., 1997, Rzeźba powierzchni Ziemi. Wielka Encyklopedia Geografii Świata, tom VI, Wydawnictwo „Kurpisz”, Poznań, ss. 359 (w tym - 302 stron A. Witta);
- Kozarski S., Witt A., 1998, Współczesne procesy rzeźbotwórcze: procesy fluwialne. W: L. Starkel (red.) - Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;
- Witt A., 1979, Rekonstrukcja kierunku odpływu wód w poziomie najwyższej terasy przełomowego odcinka Warty pod Poznaniem. Bad. Fizjogr. nad Polską Zach., Poznań, t. XXVII, Ser. A, ss . 179 - 208;
- Witt A., 1979, Present-day mechanism of floodplain lateral accretion in the middle course of the Warta River. Quaestiones Geographicae, No 5, pp. 153 - 167;
- Witt A., 1983, Główne kierunki rozwoju geomorfologii. W: A. Richling et al. - Główne kierunki badań geografii fizycznej. Ogólnopolska Konferencja Geograficzna, Rydzyna 1983
- Witt A., 1985 Vegetational influences on intrachannel deposition: evidence from the Kończak stream, Great Poland Lowland, Western Poland. Quaestiones Geographicae, No 9;
- Witt A., 1987, Młodoholoceński rozwój terasy zalewowej środkowej Warty w świetle danych morfologicznych i sedymentologicznych. Materiały 36 Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, Sosnowiec 1987;
- Witt A., 1988 Antropogeniczne uwarunkowania sedymentacji holoceńskich osadów rzecznych w dolinie Warty między Koninem a Nowym Miastem. W: A. Kostrzewski (red.) - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Poznań;
- Witt A., 1995, Wpływ grubego detritusu roślinnego na przeobrażenia morfologiczne w małych dolinach rzecznych SE części Międzyrzecza Warciańsko-Noteckiego. W: A. Kostrzewski (red.) - Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego. Sympozjum dedykowane Prof. dr hab. S. Kozarskiemu. Poznań 1995;
- Witt A., 1998, Wpływ makroszczątków roślinnych na wykształcenie fluwialnych form korytowych w Wielkopolsce Północnej. W: A. Kostrzewski (red.) - III seminarium „Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. Poznań 1998;
- Witt A., 1999, Geografia. W: Polska edycja Encyclopaedia Britannica, Wydawnictwo „Kurpisz”, Poznań;
- Witt A., 2000, Wpływ stawów bobrowych na rozwinięcie małych koryt rzecznych w Wielkopolsce Północnej. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 2000; 1998 - 2000 poza ww hasłem „Geografia” - 12 haseł autorskich w polskiej edycji Encyclopaedia Britannica;
- Radtke M., Witt A., 2010, Turystyczne aspekty mobilności studentów Erasmusa. W: Program Erasmus na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1998 – 2008 (publikacja jubileuszowa z okazji X-lecia programu Erasmus na UAM);

TŁUMACZENIA


- Sydney P. Clark, Jr., 1979, „Budowa Ziemi”, PWN, Warszawa, ss. 168;
- Arthur L. Bloom, 1980, „Powierzchnia Ziemi”, PWN, Warszawa, ss. 243
- 1997 - 2001 kilkaset haseł encyklopedycznych (tłumaczenia z opracowaniem merytorycznym) z zakresu nauk o Ziemi (geomorfologia, geografia fizyczna, geografia regionalna świata) w kolejnych tomach polskiej edycji „Encyclopaedia Britannica”, Wydawnictwo „Kurpisz”, Poznań;
- Liczne recenzje książek naukowych anglojęzycznych, a także niemiecko-języcznych z zakresu nauk o Ziemi;