dr Anna Przybylska

Adiunkt

Pełnione funkcje:

- Opiekun I roku Turystyki i Rekreacji studia magisterskie
- Opiekun sekcji Turystyki i Rekreacji

Kontakt:


pokój - L 318
tel. - (061) 829 63 12
e-mail - aprzybyl@amu.edu.pl
dyżur - poniedziałek:0815 – 0945

Problematyka badawcza:


- możliwości i wykorzystanie źródeł finansowania turystyki
- rozwój turystyki w ujęciu przestrzennym i ekonomicznych
- działalność władz samorządowych w aspekcie pobudzania rozwoju turystyki
- adaptacja przedsiębiorstw turystycznych na zmieniajšce sie warunki gospodarcze
- turystyka biznesowa, motywacyjna

Dydaktyka:


- Podstawy turystyki
- Hotelarstwo (wykład w Pile)
- Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym
- Seminarium licencjackie
- Polityka turystyczna
- Przedsiębiorczość w turystyce
- Metody prognozowania w turystyce
- Laboratorium magisterskie

Publikacje:


 • Przybylska A., 2014 - "Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych na rynku wielkopolskim, [W:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki. Red. Krakowiak B., Latosińska M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, str. 239 - 253, ISBN: 978-83-7969-262-0;
 • Przybylska A., 2014 - "Innowacyjność wielkopolskich przedsiębiorstw turystycznych, [W:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany. Bariery. Innowacje. Red Gołembski G., Niezgoda A., Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, str. 324-335, ISBN: 978-83-7417-810-5;
 • Przybylska A., 2014 - "Zakupy grupowe jako przykład nowej strategii marketingowej stosowanej w turystyce, [W:] Dynamika przemian rynku turystycznego, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa, str. 127 - 138, ISBN 978-83-933284-6-8;
 • Przybylska A., 2013 - "Wpływ turystyki motywacyjnej na poziom zaangażowania pracowników wielkopolskich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 782: Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 1 (21) 2013: 121-132;
 • Przybylska A., 2012 - "Przewidywanie a prognozowanie przyszłości przedsiębiorstw turystycznych, W: Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków. Borodako K., Nowosielski J. (red.), Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, Poznań, str. 219 - 232, ISBN: 978 - 83 - 61736 - 36 - 3;
 • Przybylska A., 2012 - "Społeczna odpowiedzialność biznesu a nowe formy turystyki motywacyjnej", Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 4 (20), Zeszytu Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818, ISSN 1644-0501, s. 123 - 135;
 • Przybylska A., 2012 - "Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego powiatu międzyrzeckiego", Zeszyty Naukowe Nr. 23; Poznań, ISSN 1642 - 9613 s. 201 - 214;
 • Przybylska A., 2012 – "CSR jako narzędzie rozwoju i promocji przedsiębiorstw turystycznych", Ekonomiczne Problemy Usług nr 86, Zeszyty Naukowe nr 701, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2012;
 • Przybylska A., 2012 – "Stymulowanie rozwoju turystyki na przykładzie wybranych gmin w dolinie Obry", Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2012
 • Przybylska A., 2012 - "Attractiveness of investments of Lubuskie Province Tri-city communes", Economic Problems of Tourism, No 1 (17), Scientific Journal NO.658 University of Szczecin, Szczecin
 • Przybylska A., 2011 - "The influence of selected self-governing municipalities in the Obra valley on the tourism economy" (w druku)
 • Przybylska A., 2011 - "Strony internetowe jako narzędzie marketingu promocyjnego gmin województwa lubuskiego", Studia Ekonomiczne i Regionalne, ISSN 2083 – 3725, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej, s. 23 – 31;
 • Przybylska A., 2011 - "Zróżnicowanie konkurencyjności turystycznej gmin województwa lubuskiego", Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Rapacz. A. (pod red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • Przybylska A., 2011 - "Attractiveness of investments of Lubuskie Voivodeship Tri-city communes", Economic Problems of Tourism (w druku)
 • Przybylska A., 2010 - "Działalność turystyczna podmiotów gospodarczych na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2008", Badania Fizjograficzne, r. I, Seria A – Geografia Fizyczna
 • Przybylska A., 2010 - "Turystyka jako czynnik rozwoju lokalnego powiatu międzyrzeckiego", seria: Rozwój Regionalny
 • Przybylska A., 2010 – "Relacja pomiędzy funkcją turystyczną a nakładami finansowymi na regionalny rozwój turystyki w powiecie międzychodzkim", Potencjał turystyczny – zagadnienia ekonomiczne, Panasiuk A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: Zeszyty naukowe, nr 591; seia: Ekonomiczne problemy usług, nr 53, Szczecin
 • Przybylska A., 2009 – "Aktywizacja turystyki w gminach dolnego odcinka doliny Obry". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50
 • Przybylska A., 2009 - "Przedsiębiorstwa turystyczne na rynku województwa wielkopolskiego w roku 2008", W: Współczesne problemy przedsiębiorstw i regionów turystycznych, red. Piotr Gryszel, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Jelenia Góra,
 • Przybylska A., 2008 - "Ocena atrakcyjności wizualnej geokompleksów krajobrazowych dolnego odcinka doliny Obry dla turystyki kajakowej w świetle badań ankietowych", Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią, A. Zaręba, D. Chylińska (red.), Zakład Geografii Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław;
 • Przybylska A., 2008 - "Ochrona środowiska przyrodniczego", Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, (red). Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Poznań
 • Przybylska A., 2008 - "Ruch turystyczny w gminie Zbąszyń", Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, (red). Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Poznań

Dodatkowa działalność:


 • Przybylska A., 2014 - Innowacyjność w zakresie turystyki, [W:] Diagnoza turystyki w województwie wielkopolskim, Red. Młynarczyk Z, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., na podstawie umowy nr 14/DS./W/2014 z dn 18.08.2014, str. 222 - 232
 • Przybylska A., 2014 - Możliwości wsparcia projektów turystycznych z funduszy UE w perspektywie finansowej 2014 - 2020, Red. Młynarczyk Z, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., na podstawie umowy nr 14/DS./W/2014 z dn 18.08.2014, str.383 - 390
 • Przybylska A., 014 - Kierunki rozwoju turystyki w świetle wojewódzkich i lokalnych programów i strategii oraz planów1) przestrzennych, Red. Młynarczyk Z, Bosiacki S., Gołembski G., Kasprzak K., na podstawie umowy nr 14/DS./W/2014 z dn 18.08.2014, str. 403 - 415
- Udział w projekcie stażowo - szkoleniowym: "Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet - naukowców", organizowany przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Staż naukowy w biurze podróży: Gromada lipiec - grudzień 2012
- Udział w projekcie szkoleniowo - stażowym B+R dla Wielkopolski , który obejmował 80 h szkoleń oraz staż w Hotelu Twardowski lipiec - wrzesień; organizator: Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych oraz Instytut Zachodni w Poznaniu